Neder­land­se ont­werp­bu­reau Karres+brands wint Archi­tec­tuur­prijs Kopen­ha­gen

Het Neder­land­se ont­werp­bu­reau karres+brands en het Deen­se archi­tec­ten­bu­reau Poly­form heb­ben de Archi­tec­tuur­prijs Kopen­ha­gen gekre­gen voor hun ont­werp van de muse­um­tuin van het Sta­tens Muse­um for Kunst in de cate­go­rie par­ken. De Archi­tec­tuur­prijs Kopen­ha­gen wordt ieder jaar toe­ge­kend aan nieu­we archi­tec­tuur, reno­va­ties, par­ken en ste­de­lij­ke ruim­ten. In 2012 won­nen karres+brands en Poly­form al eer­der de archi­tec­tuur­prijs […]

Extra groen beschermt Kopen­ha­gen tegen extreem weer

Extra groen, in de vorm van nieuw aan te leg­gen par­ken en plant­soe­nen, groe­ne daken en groe­ne muren vormt één van de kern­pun­ten in een breed opge­zet plan van de Deen­se hoofd­stad Kopen­ha­gen, om voor­be­reid te zijn op de komen­de kli­maat­ver­an­de­ring. Kopen­ha­gen ver­wacht tegen 2050 onder meer een stij­ging van de hoog­ste tem­pe­ra­tuur in de […]

Groe­ne Stad Frank­furt boven­aan lijst duur­za­me ste­den

Rot­ter­dam en Amster­dam ein­di­gen op 4 en 5 Twee Neder­land­se ste­den, Rot­ter­dam en Amster­dam, beho­ren tot de eer­ste vijf (vier en vijf) op de rang­lijst van ‘duur­za­me ste­den’. Inge­ni­eurs­bu­reau Arca­dis heeft de rang­lijst van 50 wereld­ste­den opge­steld, aan de voor­avond van de VN-con­­fe­ren­­tie die in sep­tem­ber 2015 de nieu­we duur­zaam­heids doel­stel­lin­gen voor de komen­de jaren […]