Bouw 1,5 kilo­me­ter lan­ge duur­za­me bio­di­ver­si­teits­muur van start

De Gen­der is een klei­ne water­loop op het bedrij­ven­ter­rein De Run te Veld­ho­ven. Deze water­loop wordt ver­an­derd in een beek­dal­land­schap; een open park­land­schap in een indu­stri­ë­le omge­ving. Eye­cat­cher is de gol­ven­de kade­muur van ruim 1,5 kilo­me­ter met ruim 450 zon­ne­pa­ne­len en diver­se fau­na­voor­zie­nin­gen. Het beek­dal­land­schap dat aan weers­zij­den van de Kem­pen­baan wordt gere­a­li­seerd, com­bi­neert aller­lei […]

Zes kilo­me­ter natuur­stro­ken langs beken in Boe­ke­lo en Twek­ke­lo

Vier beken in Boe­ke­lo en Twek­ke­lo krij­gen natuur­stro­ken met een geza­men­lij­ke leng­te van cir­ca zes kilo­me­ter. Er komt nieu­we beplan­ting en boven­dien wor­den de beken plaat­se­lijk ondie­per of die­per gemaakt. De aan­leg is een onder­deel van het land­in­rich­tings­plan Ensche­­de-Zuid. Dank­zij de natuur­stro­ken wordt het bui­ten­ge­bied van Ensche­­de-Zuid aan­trek­ke­lij­ker voor flo­ra en fau­na, en voor wan­de­laars […]

Zes kilo­me­ter groen aan­plant in stra­ten van Sinaai

In het Bel­gi­sche Sinaai is gestart met de aan­plan­ting van zes­hon­derd jon­ge boom­pjes. In totaal gaan die een afstand van 6 km over­brug­gen.Het stads­be­stuur laat in de Burm­straat van Sinaai tien­tal­len nieu­we boom­pjes plan­ten. “Onze stad telt te wei­nig groen”, zegt sche­pen Marc Heyn­de­rickx (CD&V). “We pro­be­ren het groen in de bin­nen­stad te ver­ster­ken. We […]