Haag­lan­den kiest nadruk­ke­lijk voor inves­te­rin­gen in groen

De bij­dra­ge voor het Fonds Groen Haag­lan­den van één euro per inwo­ner door de Haag­lan­­den-gemeen­­ten, maakt de rea­li­sa­tie van maar liefst negen groe­ne pro­jec­ten in de regio moge­lijk. Mar­cel Hout­za­ger, regio­be­stuur­der Groen, Recre­a­tie en Toe­ris­me:  “In tegen­stel­ling tot de lan­de­lij­ke bezui­ni­gin­gen kiest Haag­lan­den nadruk­ke­lijk voor de inves­te­ring in groen.”   Hout­za­ger: “Groengebieden zijn essen­ti­eel voor […]

Ant­wer­pen kiest boom als plan­ten­soort van het jaar 2010

Elk jaar kiest de stad Ant­wer­pen een dier- of plan­ten­soort als soort van het jaar. Zo wil de stad dit dier of deze plant een hoge­re over­le­vings­kans geven in de ste­de­lij­ke omge­ving. In 2010 valt de keu­ze op een plan­ten­soort, de boom. De stad kiest de boom als soort van het jaar om men­sen bewust […]

CDA Lei­den kiest voor groen

In het ver­kie­zings­pro­gram­ma van CDA Lei­den dat onlangs is ver­sche­nen, schrijft de par­tij dat de leef­baar­heid van de stad ver­der moet wor­den ver­sterkt. Door meer bomen en plan­ten in de wij­ken te plaat­sen, wordt de leef­baar­heid van de woon­om­ge­ving ver­groot. De diver­se par­ken in stad, zoals het Plant­soen, Van der Werf­park, de Tuin van Noord […]