Haag­lan­den kiest nadruk­ke­lijk voor inves­te­rin­gen in groen

De bij­dra­ge voor het Fonds Groen Haag­lan­den van één euro per inwo­ner door de Haag­lan­den-gemeen­ten, maakt de rea­li­sa­tie van maar liefst negen groe­ne pro­jec­ten in de regio moge­lijk. Mar­cel Hout­za­ger, regio­be­stuur­der Groen, Recre­a­tie en Toe­ris­me:  “In tegen­stel­ling tot de lan­de­lij­ke bezui­ni­gin­gen kiest Haag­lan­den nadruk­ke­lijk voor de inves­te­ring in groen.”

 

Hout­za­ger: “Groengebieden zijn essen­ti­eel voor ons leef­kli­maat. Maar ook de eco­no­mi­sche bete­ke­nis is niet te onder­schat­ten. Recre­a­tie, toe­ris­me en het ves­ti­gings­mi­li­eu voor bedrij­ven varen er wel bij. Ik ben blij dat we nu de eer­ste resul­ta­ten gaan boe­ken en hoop van har­te dat we de inves­te­ring in het Fonds Groen Haag­lan­den in 2012 kun­nen uitbreiden.”

 

Negen pro­jec­ten
In totaal wer­den negen­tien sub­si­die­aan­vra­gen gedaan. Negen (deel)projecten krij­gen nu sub­si­die. 
Belang­rijk­ste selec­tie­voor­waar­den zijn dat de pro­jec­ten zicht­baar bij­dra­gen aan de kwa­li­teit van groen en recre­a­tie en dat ze op kor­te ter­mijn wor­den uit­ge­voerd. Hier­voor is ruim 777.000 euro beschik­baar. Inwo­ners van Haag­lan­den zien al snel resul­ta­ten. Het meren­deel van onder­staan­de pro­jec­ten zijn uiter­lijk in 2012 klaar.

 

Negen (deel)projecten

  • het ver­gro­ten van het water­ber­gend ver­mo­gen en het aan­leg­gen van natuur­vrien­de­lij­ke oevers in het J.C. Bloem­park in Delft;
  • rea­li­se­ren van een eco­lo­gi­sche ver­bin­ding tus­sen de Groen­zoom en de Balij bij de barrière Kat­wij­ker­laan in de gemeen­te Pijn­ac­ker-Noot­dorp;
  • ver­gro­ten van het leef­ge­bied van de steen­uil en het her­stel­len van het his­to­ri­sche karak­ter van het wei­de­ge­bied in het Buy­ten­park in Zoe­ter­meer;
  • her­in­rich­ting van de bui­ten­ruim­te van het bezoe­kers­cen­trum Meij­en­del in het duin­ge­bied van Was­se­naar;
  • het ver­be­te­ren van het Bin­nen­park in Zoe­ter­meer door onder ande­re het aan­bren­gen van meer groen, parkmeu­bi­lair, wan­del- en fiets­pa­den;

  • aan­leg­gen van de edu­ca­tie­ve rou­te ‘Natuur je buur’ in Delf;

  • reno­va­tie van land­goed Ocken­burgh in Den Haag door de aan­leg van een nieu­we par­keer­plaats, her­in­rich­ting van de Koe­wei­de en her­stel­len van bos en paden;

  • ver­van­ging van het ter­rein­meu­bi­lair en brug­gen en her­stel­len van het paden­pa­troon op land­goed Marlot/Reigersbergen in Den Haag;

  • bouw van het nieu­we bezoe­kers­cen­trum Meij­en­del in het duin­ge­bied van Was­se­naar.

Fonds Groen Haag­lan­den
Stads­ge­west Haag­lan­den richt­te het Fonds Groen Haag­lan­den begin 2010 op. De negen Haag­lan­den-gemeen­ten leve­ren jaar­lijks een bij­dra­ge aan het Fonds Groen Haag­lan­den van één euro per inwo­ner per Haag­lan­den-gemeen­te. Het fonds finan­ciert de uit­voe­ring van Groen­pro­jec­ten pas­send bin­nen het Groen­be­leids­plan.

Bron:
Stads­ge­west Haag­lan­den