Kies voor een groen bui­ten­ge­bied

De actie ‘Boe­ren plan­ten bomen’ van Land­schap Erf­goed Utrecht sti­mu­leert agrariërs en bewo­ners van het bui­ten­ge­bied in de pro­vin­cie Utrecht streek­ei­gen beplan­ting aan te leg­gen en te kie­zen voor een groen bui­ten­ge­bied. Met een breed samen­ge­steld assor­ti­ment van voor­na­me­lijk inheem­se bomen, strui­ken en hoog­stam­fruit­bo­men, kun­nen boe­ren­erf en lan­de­rij­en aan­zien­lijk wor­den ver­fraaid en in het omrin­gen­de […]

‘Boe­ren Plan­ten Bomen’ wordt ‘Kies voor Zuid-Hol­lands Groen’

Land­schaps­be­heer Zuid-Hol­­land voert met suc­ces al gedu­ren­de 17 jaar het pro­ject ‘Boe­ren Plan­ten Bomen’ uit in de pro­vin­cie Zuid-Hol­­land. Het pro­ject heeft als doel om bewo­ners van het lan­de­lijk gebied te sti­mu­le­ren om streek­ei­gen boom- en struik­soor­ten aan te plan­ten. Van­af sep­tem­ber 2011 heeft het pro­ject een nieuw jas­je gekre­gen met de naam ‘Kies voor […]

Kies voor een groe­ne gemeen­te

De Groe­ne Stad en Groen­fo­rum Neder­land zijn naast het infor­me­ren van de loka­le poli­ti­ci over de meer­waar­de van het groen ook de bur­ger hier­over aan het infor­me­ren. De redac­ti­o­ne­le pagi­na ‘Kies voor een groe­ne gemeen­te’ waar­in de bur­ger wordt geïnformeerd over de extra waar­de die groen heeft, is onlangs naar de Neder­land­se huis-aan-huis bla­den ver­stuurd. […]