Kies voor een groe­ne gemeen­te

De Groe­ne Stad en Groen­fo­rum Neder­land zijn naast het infor­me­ren van de loka­le poli­ti­ci over de meer­waar­de van het groen ook de bur­ger hier­over aan het infor­me­ren. De redac­ti­o­ne­le pagi­na ‘Kies voor een groe­ne gemeen­te’ waar­in de bur­ger wordt geïnformeerd over de extra waar­de die groen heeft, is onlangs naar de Neder­land­se huis-aan-huis bla­den ver­stuurd.

Nu de aan­dacht voor het groen op de poli­tie­ke agen­da groeit, spoort De Groe­ne Stad en Groen­fo­rum Neder­land bur­gers aan om zich te ver­die­pen in de ver­schil­len­de verkiezingsprogramma’s als het over het groen gaat. Aan­ge­zien de gemeen­te­raad het groen­be­leid vast­stelt en beslui­ten neemt over aller­lei groen­kwes­ties. Het gaat dus om onder­wer­pen die in de direc­te omge­ving van de bur­ger spe­len, zoals de aan­leg van een park, de aan­leg van een groe­ne speel­plek, sub­si­dies voor groe­ne daken et cete­ra.

Poli­tiek infor­me­ren
Van­af sep­tem­ber 2009 wor­den alle gro­te, loka­le poli­tie­ke par­tij­en geïnformeerd over het mul­ti­func­ti­o­ne­le belang van het groen door mid­del van nieuws­brie­ven en pos­ters. Met als doel hen erop te atten­de­ren dat groen van wezen­lijk belang kan zijn voor de stem­bus­gang. Want de bur­ger hecht waar­de aan een groe­ne omge­ving waar­in hij onder meer kan ont­span­nen en waar zijn kin­de­ren vei­lig kun­nen spe­len.

Meer infor­ma­tie: