Kies voor een groen bui­ten­ge­bied

De actie ‘Boe­ren plan­ten bomen’ van Land­schap Erf­goed Utrecht sti­mu­leert agrariërs en bewo­ners van het bui­ten­ge­bied in de pro­vin­cie Utrecht streek­ei­gen beplan­ting aan te leg­gen en te kie­zen voor een groen bui­ten­ge­bied.

Met een breed samen­ge­steld assor­ti­ment van voor­na­me­lijk inheem­se bomen, strui­ken en hoog­stam­fruit­bo­men, kun­nen boe­ren­erf en lan­de­rij­en aan­zien­lijk wor­den ver­fraaid en in het omrin­gen­de land­schap wor­den inge­past. Tot 1 febru­a­ri 2012 kan plant­ma­te­ri­aal besteld wor­den.

De actie is niet alleen voor agrariërs, maar voor alle bewo­ners van het bui­ten­ge­bied. Wie plan­nen heeft het boe­ren­erf aan te leg­gen of te her­stel­len is bij Land­schap Erf­goed Utrecht aan het juis­te adres.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »
Bron:
Dicht­bij