Berichten

Kaders stellen en effectief verwachtingsmanagement zijn belangrijk om als gemeente stedelijk groen met inzet van burgers mogelijk te maken. Het blijkt een effectieve strategie te zijn om bewoners te wijzen op de kans op waardestijging van hun gebied door aanwezig groen. Bewoners lijken zich meer in te willen spannen voor eetbaar groen dan voor esthetisch groen. Dit zijn enkele van de conclusies van het Nicis kennisatelier ‘How to… Stedelijk Groen in Crisistijd’, dat onlangs plaatsvond in Amersfoort.

Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort, wil burgers nadrukkelijk informeren over de mogelijkheid van waardestijging van (vastgoed in) een gebied dankzij stedelijk groen. Dit vooruitzicht biedt een goede startpositie om bewoners zich te laten inzetten voor aanleg en beheer van stedelijk groen. Bewoners hebben immers zelf baat bij waardestijging van hun woning en woongebied.

Verwachtingsmanagement
De gemeente Arnhem presenteert haar project ‘Reizende Tuinen’, waarmee op tijdelijk braakliggende terreinen een tijdelijke tuin/groenvoorziening wordt gecreëerd. Bewoners mogen hiervoor zelf ideeën aandragen en uitvoeren. Voorwaarde is dat er altijd sprake moet zijn van een gemeenschappelijke functie. De grond blijft eigendom van de gemeente. Daarom is het van groot belang dat vanaf het begin duidelijk is dat de gemeente haar rechten op de grond behoudt en het groen verdwijnt wanneer er bouwplannen worden uitgevoerd.

Eetbaar groen trekt meer mensen aan
Uit een van de presentaties van de dag blijkt dat eetbaar groen (groente- en fruitplanten, kruidentuinen, et cetera) aantrekkingskracht heeft op een grotere en meer diverse groep mensen dan esthetisch groen. Op die manier kan eetbaar groen positief uitwerken op de sociale cohesie in een gebied. Eetbaar groen kent diverse vormen, onder meer volkstuinen en productie op stadsdaken.

Download hier het volledige verslag »

Bron:
Nicis Institute

Groen is geen kostenpost, groen loont! Woningen en bedrijfspanden in een aantrekkelijke omgeving leveren meer geld op, nodigen bewoners uit tot ontmoeten, en een groene functie kan leegstaande ruimte weer een zinvolle invulling geven. Het Kennisatelier ‘How to… Groen in Crisistijd’ vindt plaats op  vrijdag 25 mei 2012 en wordt georganiseerd door Nicis Institute.

De budgetten voor stedelijke vernieuwing en de inrichting van bedrijventerreinen zijn door de crisis opgedroogd. Er is sprake van grote leegstand op bedrijventerreinen. Het risico van verloedering ligt op de loer. Al dan niet tijdelijke groene invullingen van leegstand en braakliggende bouwgronden kunnen een oplossing bieden en sociale en economische meerwaarde toevoegen aan gebieden. Werken aan maatschappelijke opgaven en creëren van waarde door het gebruik van groen kan de overheid niet alleen. Krimpende budgetten maken het noodzakelijk om te werken aan nieuwe coalities, of het opnieuw uitvinden van de oude. De centrale vraag is hoe en vanuit welke rollen overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers kunnen samenwerken aan groene oplossingen voor maatschappelijke opgaven.


Participanten
Het kennisatelier  maakt deel uit van het kennisprogramma ‘Vitale stad, groene stad’ waarin ook het ministerie van EL&I, VNG en Entente Florale participeren. Het gastheerschap van de bijeenkomst ligt in handen van burgemeester Lucas Bolsius (Amersfoort).

Meer informatie over het programma en aanmelden »

Op 7 oktober vindt het kennisatelier Luchtgroen in Tilburg plaats. Tijdens deze bijeenkomst staan onder meer de precieze werking van luchtgroen en de perspectieven van luchtgroen volgens de meest recente modellen plaats.

Op 7 oktober vindt de eerste van de in totaal drie bijeenkomsten plaats. Met als doel om  groen in te zetten als middel om het leefklimaat in de bebouwde omgeving te verbeteren.

Op 18 maart 2010 staat gebiedsontwikkeling en functioneel groen centraal en op 12 oktober 2010 klimaatgroen. In november 2011 vindt het eindseminar plaats.

Partners uit Vlaanderen en Nederland
In dit project werken 14 partners uit Vlaanderen en Nederland aan innovatieve toepassingen van groen in de binnenstedelijke omgeving. In de grensregio Vlaanderen-Nederland wonen veel mensen en de bedrijvigheid is groot en daarom wordt er in dit gebied gekeken naar duurzame oplossingen.