Ken­nis- en net­werk­dag ‘Kli­maat­be­sten­di­ge gemeen­te’

Tij­dens de bij­een­komst ‘kli­maat­be­sten­di­ge gemeen­te’ op 14 april aan­staan­de in Arn­hem staat het rea­li­se­ren van een kli­maat­be­sten­di­ge stad cen­traal. Deze bij­een­komst is het begin van een nieuw net­werk van gemeen­ten die samen­wer­ken op het gebied van kli­maat­adap­ta­tie. Een net­werk waar­bin­nen ken­nis, kun­de , erva­rin­gen en voor­beel­den tus­sen gemeen­ten wordt uit­ge­wis­seld, een net­werk, waar gemeen­ten van […]

Wereld­ste­den delen ken­nis over Groe­ne Stad gedach­te

Op vrij­dag 4 juni vindt in Mil­aan een con­gres plaats waar­in De Groe­ne Stad filo­so­fie cen­traal staat. Per­so­nen uit de wereld van de groe­ne infra­struc­tuur en groe­ne ont­wik­ke­ling zijn uit­ge­no­digd om ken­nis rond­om het groen­be­leid te delen, met als doel dat groen (bomen en plan­ten) een lei­den­de rol speelt bij het duur­zaam en leef­baar hou­den […]

Weten­schap­pe­lijk en prak­ti­sche ken­nis over bomen op Boom­in­fo­dag

Op don­der­dag 5 novem­ber 2009 wordt in The­a­ter de Maas­poort in Ven­lo de twee­de Neder­land­se Boom­in­fo­dag geor­ga­ni­seerd. De Neder­land­se Boom­in­fo­dag is het con­gres waar weten­schap­pe­lij­ke en prak­ti­sche ken­nis over bomen wordt samen­ge­bracht. Doel­groep van de Neder­land­se Boom­in­fo­dag zijn boom­ver­zor­gers, boom­kwe­kers, boom­tech­ni­sche onder­zoe­kers en boom­be­heer­ders van bomen even als beleidma­kers. Net als vorig jaar staat het […]