Ken­nis- en net­werk­dag ‘Kli­maat­be­sten­di­ge gemeen­te’

Tij­dens de bij­een­komst ‘kli­maat­be­sten­di­ge gemeen­te’ op 14 april aan­staan­de in Arn­hem staat het rea­li­se­ren van een kli­maat­be­sten­di­ge stad cen­traal. Deze bij­een­komst is het begin van een nieuw net­werk van gemeen­ten die samen­wer­ken op het gebied van kli­maat­adap­ta­tie. Een net­werk waar­bin­nen ken­nis, kun­de , erva­rin­gen en voor­beel­den tus­sen gemeen­ten wordt uit­ge­wis­seld, een net­werk, waar gemeen­ten van elkaar leren.

Op de bij­een­komst is aan­dacht voor alle aspec­ten van de kli­maat­ver­an­de­ring: hit­te, water­over­last en droog­te op alle schaal­ni­veaus, van gebouw tot stad. U krijgt op die dag een over­zicht hoe ande­re gemeen­ten hun stad aan­pas­sen aan (de gevol­gen van) kli­maat­ver­an­de­ring. U hoor de laat­ste resul­ta­ten van toe­ge­past onder­zoek naar hit­te in de stad. U kunt samen met ande­ren onder­wer­pen ver­der uit­die­pen.  En u kunt in dis­cus­sie gaan over moge­lijk­he­den van bestuur­lij­ke agen­de­ring van en par­ti­ci­pa­tie in kli­maat­pro­jec­ten.

Datum: 14–4‑2011
Tijd: 10.00 — 17.00 uur
Loca­tie: Arn­hem

 

Klik hier voor meer infor­ma­tie »