Basis­school Oss plant boom in kader van ‘Bomen voor School’

Basis­school Het Baken in Oss ont­vangt de eer­ste boom van het pro­ject ‘Bomen voor School’. Wet­hou­der Hoek­sema plant de eer­ste boom samen met tien leer­lin­gen op don­der­dag 12 april. Door dit pro­ject krij­gen tien basis­scho­len een extra boom op hun school­plein. Scho­len met wei­nig groen op hun school­plein doen mee met dit pro­ject. Het plan­ten […]

Wet­hou­der Til­burg plant boom in kader van ‘Bomen voor Scho­len’

Het nieu­we school­plein van Basis­school De Cocon in Til­burg wordt van­daag geo­pend door wet­hou­der Marie­ke Moor­man. Om dat te vie­ren, plant de wet­hou­der tij­dens de ope­ning samen met de kin­de­ren van de school ook met­een een boom.Het plan­ten van de boom bij De Cocon is met­een de start van de uit­voe­ring van het pro­ject ’Bomen […]

Boom geplant in Leid­schen­dam in kader van ‘1000bomenplan’

Wet­hou­der Peter van Ostaij­en (open­ba­re ruim­te) en wet­hou­der Mar­cel Hout­za­ger (groen) van de gemeen­te Leid­­schen­­dam-Voor­­burg heb­ben vori­ge week  een boom geplant in Leid­schen­dam. Hier­mee werd offi­ci­eel een vol­gen­de stap gezet in de uit­voe­ring van het ‘1000bomenplan’. De gemeen­te Leid­­schen­­dam-Voor­­burg wil een aan­trek­ke­lij­ke groe­ne woon­stad zijn, omdat meer groen in de stad bij­draagt aan een leef­ba­re […]

Aan­plant van Zil­ver­lin­des in het kader van ‘Geschakelde Kroon­luch­ters’ in Nij­me­gen

Op 20 mei aan­staan­de wordt het pro­ject ‘Geschakelde Kroon­luch­ters’ in Nij­me­gen uit­ge­voerd. Dit pro­ject bestaat uit de aan­plant van een rij Zil­ver­lin­des (Tilia tomen­to­sa) voor het ROC-gebouw bij het cen­traal­sta­ti­on van Nij­me­gen. Het pro­ject is een samen­wer­king tus­sen de gemeen­te Nij­me­gen, wet­hou­der Jan van der Meer en beel­dend kun­ste­naar Bou­de­wijn Cor­s­ti­aen­sen met leer­lin­gen van M.B.O. […]

Vlaar­din­gen plant vier bij­zon­de­re bomen in het kader van ‘Groenste Stad’

De gemeen­te Vlaar­din­gen heeft van­daag vier bij­zon­de­re bomen geplant, om te vie­ren dat de stad is uit­ge­roe­pen tot Groen­ste Stad van Neder­land. De bomen — water­ci­pres (boom van het jaar 2010), zak­doek­jes­boom, anna­pau­lowna­boom en doods­been­de­ren­boom — zijn geko­zen van­we­ge hun opval­len­de ken­mer­ken en sym­bo­liek. Ze ver­wij­zen naar ver­ras­send water­rijk, brui­send en his­to­risch Vlaar­din­gen. De gemeen­te […]

Kli­maat­stra­ten plan­ten bomen in kader van Boom­feest­dag

De Kli­­maat­­straat­­feest-deel­­ne­­mers in de Vrouw­jut­ten­hof in Utrecht gaan tij­dens de Boom­feest­dag een aan­tal bomen plan­ten in de bin­nen­stad. Manu­e­la van Prooi­j­en gaat samen met haar Kli­maat­bu­ren op 17 maart bomen plan­ten in samen­wer­king met de gemeen­te Utrecht. “Er zal een rode en een wit­te paar­den­kas­tan­je geplant wor­den”, ver­telt Manu­e­la. ‘Beide wor­den scheef geplant, pre­cies zoals […]

Vijf lan­den slui­ten over­een­komst in kader De Groe­ne Stad

Eind okto­ber vond in Straats­burg een con­fe­ren­tie plaats onder de noe­mer De Groe­ne Stad waar­bij duur­zaam groen cen­traal stond. Des­kun­di­gen uit Duits­land, Frank­rijk, Ita­lië, Enge­land en Neder­land gaven hun visie op het belang van bomen en plan­ten als mul­ti­func­ti­o­neel pro­duct voor de ont­wik­ke­ling van een duur­zaam en leef­baar ste­de­lijk gebied. De spre­kers pre­sen­teer­den ook tal­rij­ke […]