Agnes van Arden­ne: Juis­te ant­woord op cri­sis is groe­ne, cir­cu­lai­re eco­no­mie

â€Het juis­te ant­woord op de cri­sis is ver­groe­ning. Ver­groe­ning van de omge­ving, van leef­stij­len en van de eco­no­mie€œ, zei Agnes van Arden­ne bij de Nati­o­na­le Groen­dag in Erme­lo. De tuin­­bouw- en groen­sec­tor kan daar­bij in bin­­nen- en bui­ten­land voort­bou­wen op het con­cept van de Groe­ne Ste­den, meent de voor­zit­ter van het Pro­duct­schap Tuin­bouw (PT). Vol­gens […]

Boek ‘De juis­te boom op de juis­te plaats’ gepre­sen­teerd op Flo­ri­a­de

Na afloop van het con­gres ‘Bomen, essen­ti­eel voor een vita­le groe­ne stad’ op de Flo­ri­a­de is gis­te­ren het boek ‘De juis­te boom op de juis­te plaats’ gepre­sen­teerd. Uit han­den van Pie­ter Schalk, voor­zit­ter van de bege­lei­dings­com­mis­sie van het gebruiks­waar­de onder­zoek laan­bo­men ont­ving Bert Gijs­berts, voor­zit­ter van bran­che­ver­e­ni­ging VHG, het eer­ste exem­plaar. In het onder­zoeks­pro­ject ‘Gebruiks­waar­de­on­der­zoek […]

The­ma Dag van het Park in Vlaan­de­ren is ‘juis­te boom op de juis­te plaats’

Op zon­dag 27 mei 2012 wordt in Vlaan­de­ren de ‘Dag van het Park’ geor­ga­ni­seerd. Dan staat het groen op die dag in ste­den en gemeen­ten op de eer­ste plaats. The­ma dit jaar is ‘De juis­te boom op de juis­te plaats’ met tal van aan­trek­ke­lij­ke en boei­en­de cross-medi­a­le boom­ver­ha­len. Op de Dag van het Park wordt […]

De kroon op het werk Wer­ken aan het juis­te kli­maat voor men­sen en bomen

Onder de titel “De kroon op het werk” is een infor­ma­tief een aan­trek­ke­lijk boek­je ver­sche­nen. In het boek­je wordt stil gestaan bij het belang van een gezond kli­maat voor de men­sen en voor de bomen. Daar­naast wordt inzicht gege­ven in de ver­schil­len­de func­ties van bomen, de kos­ten van ver­zor­ging en de baten. Er wordt een […]