Onder­houd geeft Wes­ter­park Zoe­ter­meer nieu­we impuls

De gemeen­te Zoe­ter­meer heeft in de afge­lo­pen weken fors bomen gekapt in het Wes­ter­park en daar ook strui­ken en ande­re plan­ten weg­ge­haald. Dit was nodig voor het onder­houd van het park. Een deel van de bomen is gekapt voor de aan­leg van de fiets­brug tus­sen het Wes­ter­park en het aan te leg­gen recre­a­tie­ge­bied Nieu­we Drie­mans­pol­der. […]

Financiële impuls voor Groe­ne Long in Steen­wijk

De gemeen­te Steen­wij­ker­land kan ruim € 590.000,- extra beste­den aan het pro­ject de Groe­ne Long in Steen­wijk. Het col­le­ge van B&W vraagt de gemeen­te­raad de te ver­wach­ten pro­vin­ci­a­le sub­si­die ‘Sportaccommodatie en jeugd’ van € 120.000,- en de bij­dra­ge van­uit Lea­der van € 470.000,- beschik­baar te stel­len. Het extra geld is deels beschik­baar geko­men door een […]

Ont­werp­wed­strijd Groe­ne Speel­plek­ken gaf extra impuls

Het aan­tal natuur­rij­ke bui­ten­ruim­tes bij scho­len en kin­der­op­vang, open­ba­re natuur­speel­plaat­sen en speel­bos­sen is de laat­ste jaren gegroeid. Een extra impuls voor deze groei was de lan­de­lij­ke ont­werp­wed­strijd voor ‘groene speel­plek­ken’ van het minis­te­rie van LNV, Enten­te Flo­ra­le en Plant Publi­ci­ty Hol­land. Het win­nen­de ont­werp ver­an­der­de een pro­bleem (water­over­last) in een kans voor avon­tuur­lijk spe­len en […]