Amster­dam bedekt door iepen­sneeuw tij­dens Spring­snow fes­ti­val

Tot 21 mei vindt in Amster­dam het ‘Spring­snow’ fes­ti­val plaats. Om te vie­ren dat de iepen hun bloe­sem los­la­ten en de stad ver­fris­sen met een magi­sche len­te­sneeuw, is een spe­ci­a­le iepen­rou­te uit­ge­stip­peld die langs de mooi­ste iepen van de stad loopt. Dat Amster­dam een groe­ne stad is, dat weten de mees­te inwo­ners wel. Maar wie […]

‘Toe­komst voor de Iep’

Iepen plan­ten, het kan weer. Jaren­lang was de iep­ziek­te een bedrei­ging voor deze waar­de­vol­le laan­boom. Recent onder­zoek laat zien dat nieu­we ras­sen moge­lijk­he­den bie­den. Aan het begin van de 20e eeuw was de iep een van de belang­rijk­ste laan­bo­men van Neder­land. Nadat iepen steeds vaker wer­den aan­ge­tast door de iep­ziek­te, nam het belang van deze […]

Amster­dam, stad van grach­ten en bomen

In de mees­te wereld­ste­den is groen, zijn bomen, niet direct de meest opval­len­de ele­men­ten. Een park heeft een wereld­stad meest­al wel, zoals Hyde Park in Lon­den, of het roem­ruch­te Von­del­park in Amster­dam. Maar het Amster­dam­se stads­cen­trum wordt voor­al geken­merkt door de met dui­zen­den iepen beplan­te grach­ten­gor­del, bewon­derd door elke bezoe­ker. Niet voor niets was de […]