Hoe vlin­der­vrien­de­lijk is uw leef­om­ge­ving

Het gaat slecht met de soor­ten­rijk­dom van onze flo­ra en fau­na wereld­wijd. Ook in Neder­land ver­dwij­nen er elk jaar diver­se plant- en dier­soor­ten. Dit geldt ook voor de vlin­der. Vlin­ders heb­ben bloem­rij­ke ber­men en tui­nen nodig om zich te kun­nen ver­plaat­sen. Via Tuinsms.nl kan wor­den bere­ke­nend hoe vlin­der­vrien­de­lijk uw omge­ving is. De Vlin­der­stich­ting en Tuinsms.nl […]

Kin­de­ren onder­zoe­ken hoe duur­zaam hun kin­der­boer­de­rij is

Alle kin­der­boer­de­rij­en duur­zaam maken. Dat is de inzet van een lan­de­lij­ke cam­pag­ne, die deze laag­drem­pe­li­ge plek in gemeen­ten wil gebrui­ken om duur­zaam­heid bij een gro­te groep men­sen onder de aan­dacht te bren­gen. Ruim 1500 school­kin­de­ren gaan daar­voor op een klei­ne hon­derd loca­ties in het land onder­zoe­ken hoe duur­zaam hun kin­der­boer­de­rij is. Met kri­ti­sche blik chec­ken […]

Speel­na­tuur in de stad. Hoe maak je dat?

Er zijn al heel wat goe­de voor­beel­den van speel­na­tuur in de stad. Goe­de voor­beel­den inspi­re­ren. De stap van inspi­ra­tie naar daad­wer­ke­lij­ke rea­li­sa­tie blijkt min­der mak­ke­lijk. Juist die stap krijgt aan­dacht in deze publi­ca­tie De uit­ga­ve is gemaakt in opdracht van het Minis­te­rie van LNV. Het is een samen­wer­king tus­sen prak­tijk en weten­schap, en tus­sen ste­den­bouw, […]