Nieuw (promotie)onderzoek naar hit­te­stress

Ste­de­lij­ke hit­te­stress, dagen waar­op het extreem warm is in de stad, is gevaar­lijk. In de maan­den decem­ber en janu­a­ri zal niet bij ieder­een het pro­bleem ‘hit­te’ top­pri­o­ri­teit heb­ben, toch vraagt de opwar­ming van het ste­de­lij­ke mili­eu steeds meer aan­dacht. In novem­ber pro­mo­veer­de onder­zoe­ker Nat­ha­lie Theeu­wes, werk­zaam bij NWO, op onder­zoek naar moge­lijk­he­den om het ‘hit­­te-eiland-effect’ […]

Groen helpt enorm bij hit­te in de stad

Zater­dag 19 juli ver­scheen in dag­blad Trouw het arti­kel ‘Hit­te in de stad? Groen helpt, beter nog dan water’. In het arti­kel pleit land­schaps­ar­chi­tec­te Wieb­ke Klemm voor meer en beter stads­groen om de stad beter voor te berei­den op toe­kom­sti­ge hit­te door kli­maat­ver­an­de­ring. Klik hier om het arti­kel te lezen.

Ste­de­lij­ke hit­te-eilan­den van Neder­land in kaart

In het kader van het onder­zoeks­pro­gram­ma Cli­ma­te Proof Cities heb­ben onder­zoe­kers van TNO en Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit voor het eerst de ste­de­lij­ke hit­­te-eilan­­den van Neder­land in een kaart gevat. Het ste­de­lijk hit­­te-eiland is het feno­meen dat het ste­de­lijk gebied war­mer is dan het omrin­gen­de gebied. Cli­ma­te Proof Cities is onder­deel van het onder­zoeks­pro­gram­ma Ken­nis voor Kli­maat. […]

Neder­land­se ste­den slecht gewa­pend tegen hit­te

Met groe­ne daken, par­ken, water en een medi­ter­raan bebou­wings­pa­troon zou­den Neder­land­se ste­den zich beter kun­nen wape­nen tegen hit­te­gol­ven, zegt Ste­ven de Boer van inge­ni­eurs­bu­reau DHV in de Volks­krant.  Hoe een gebied op een hit­te­be­sten­di­ge manier inge­richt kan wor­den is te zien in medi­ter­ra­ne ste­den. In ste­den als Bar­cel­o­na en Lis­sa­bon bie­den fon­tei­nen en par­ken ver­koe­ling. […]