Actie ‘Hier past een boom’ offi­ci­eel van start

Op don­der­dag 25 febru­a­ri gaf wet­hou­der Eppe Bei­mers (open­ba­re ruim­te) van Leid­­schen­­dam-Voor­­burg het officiële start­sein voor de actie ‘Hier past een boom’. Op een gras­veld op de hoek Heuvelweg/Prinsensingel in Leid­schen­dam plant­te hij de eer­ste bomen uit het gemeen­te­lij­ke 1000 bomen­plan. Van 25 febru­a­ri tot 1 juli 2010 kun­nen bur­gers loca­ties in de open­ba­re ruim­te […]

Actie ‘Hier kan een boom staan!’ van start in Geer­trui­den­berg

Groen­Links Geer­trui­den­berg start met de actie “Hier kan een boom!”. Wij roe­pen inwo­ners van de gemeen­te Geer­trui­den­berg op loca­ties door te geven waar een boom kan wor­den terug­ge­plaatst of nieuw kan wor­den geplant. Ini­ti­a­tief­neem­ster Lia Kuijs­ters zal de wet­hou­der van groen vra­gen de door de inwo­ners aan­ge­dra­gen loca­ties te beplan­ten. Over­al in de gemeen­te ver­dwij­nen […]

Hier past een boom!

In de eva­lu­a­tie­no­ta bomen­be­leid is opge­no­men dat de gemeen­te haar bur­gers de gele­gen­heid wil geven om een plek in de open­ba­re ruim­te aan te wij­zen waar zij graag een boom zou­den wil­len. Afge­lo­pen zomer heeft de gemeen­te Delft in samen­wer­king met de bomenstich­ting mee­ge­daan aan het X‑factor pro­ject. Dit pro­ject was bedoeld om bur­gers een […]