Actie ‘Hier kan een boom staan!’ van start in Geer­trui­den­berg

Groen­Links Geer­trui­den­berg start met de actie “Hier kan een boom!”. Wij roe­pen inwo­ners van de gemeen­te Geer­trui­den­berg op loca­ties door te geven waar een boom kan wor­den terug­ge­plaatst of nieuw kan wor­den geplant. Ini­ti­a­tief­neem­ster Lia Kuijs­ters zal de wet­hou­der van groen vra­gen de door de inwo­ners aan­ge­dra­gen loca­ties te beplan­ten.

Over­al in de gemeen­te ver­dwij­nen wel eens bomen. Som­mi­ge zijn ziek, ande­re val­len om en soms moe­ten ze ver­dwij­nen van­we­ge bouw of ver­keers­maat­re­ge­len. Dat is pijn­lijk, maar vaak is er niet veel aan te doen. Maar als je kapt moet je ook her­plan­ten, anders ont­groent de gemeen­te. De afge­lo­pen jaren is dit lang niet altijd gelukt. Vaak omdat er geen goe­de her­plaat­sin­g­lo­ca­tie gevon­den kon wor­den. Het plan­ten van bomen is moei­lij­ker dan het lijkt.

De onder­grond moet goed zijn, er mogen geen kabels en lei­din­gen lopen en het kan niet zon­der­meer ten kos­ten gaan van faci­li­tei­ten als par­keer­plaat­sen. Maar waar ze ooit ston­den en wel terug geplaatst kun­nen wor­den, gebeurt het soms ook niet.

 
Plant­sei­zoen
Het plant­sei­zoen van bomen duurt van novem­ber tot en met febru­a­ri. Bewo­ners kun­nen hun loca­ties tot mei 2010 mel­den op de web­si­te. In het najaar zal de gemeen­te­raads­frac­tie de wet­hou­der van groen een kaart aan­bie­den met potentiële loca­ties. Er zal gevraagd wor­den al die loca­ties te beoor­de­len op de moge­lijk­heid een boom te (her)planten. Wij vra­gen hem tevens om over alle aan­ge­dra­gen loca­ties aan ons terug te rap­por­te­ren. En die rap­por­ta­ge plaat­sen wij dan weer op onze web­si­te.”

Start
De start van de actie start bin­nen­kort in de Groen­straat waar Jan van Oort en Lia Kuijs­ters de eer­ste loca­tie voor her­plant zul­len aan­wij­zen.

Tot 1 juni 2010 kun­nen bur­gers de loca­ties mel­den.

Bron:
Groen­Links Geer­trui­den­berg