Henk Raaij­ma­kers over de mis­sie van De Groe­ne Stad

‘Onze kracht is dat we ken­nis weten toe te pas­sen in de prak­tijk!’ We spre­ken met Henk Raaij­ma­kers, bestuurs­lid van De Groe­ne Stad over het werk van de stich­ting. Raaij­ma­kers is een ech­te prak­tijk­man die naast het werk in zijn bedrijf, veel ide­ëel en bestuur­lijk werk doet. Zijn bedrijf — kwe­ke­rij ‘De Oude Aa’ — […]

De Groe­ne Stad speelt cen­tra­le rol bij belan­gen­be­har­ti­ging groe­ne sec­tor

LTO Neder­land is een van de orga­ni­sa­ties die hun schou­ders heb­ben gezet onder De Groe­ne Stad. Henk Raaij­ma­kers is voor­zit­ter van de vak­groep Bomen en Plan­ten bin­nen LTO. Voor De Groe­ne Stad beant­woord­de hij een aan­tal vra­gen. Kunt u kort uit­leg­gen wat LTO doet en wat de mis­sie van het bedrijf is? LTO Neder­land is […]

Groe­ne Stad filo­so­fie slaat ook aan in Chi­na

Vori­ge maand bracht Henk Raaij­ma­kers, LTO- en tevens iVer­­de-bestuurs­­lid, een bezoek aan de Chi­ne­se ste­den Nan­jing en Shang­hai. Hij was daar op uit­no­di­ging van enke­le gro­te Chi­ne­se orga­ni­sa­ties die zich bezig­hou­den met land­schaps­ar­chi­tec­tuur en groe­ne ste­de­lij­ke ver­nieu­wing. Aan de hand van enke­le pre­sen­ta­ties heeft Raaij­ma­kers de Neder­land­se aan­pak bin­nen het kader van de Groe­ne Stad […]