De Groe­ne Stad speelt cen­tra­le rol bij belan­gen­be­har­ti­ging groe­ne sec­tor

LTO Neder­land is een van de orga­ni­sa­ties die hun schou­ders heb­ben gezet onder De Groe­ne Stad. Henk Raaij­ma­kers is voor­zit­ter van de vak­groep Bomen en Plan­ten bin­nen LTO. Voor De Groe­ne Stad beant­woord­de hij een aan­tal vra­gen.
Kunt u kort uit­leg­gen wat LTO doet en wat de mis­sie van het bedrijf is?
LTO Neder­land is de belan­gen­or­ga­ni­sa­tie van agra­risch Neder­land, die bevor­dert dat agra­ri­sche onder­ne­mers belang­rij­ke bij­dra­gen kun­nen blij­ven leve­ren aan maat­schap­pe­lij­ke behoef­ten op het ter­rein van voe­ding, gezond­heid, wel­be­vin­den, ruim­te, ener­gie, water en kli­maat. Wij staan voor een ster­ke eco­no­mi­sche en maat­schap­pe­lij­ke posi­tie van agra­ri­sche onder­ne­mers in Neder­land en we vor­men een hecht net­werk van leden die wil­len inves­te­ren in een toe­komst­be­sten­di­ge sec­tor bomen en vas­te plan­ten. Ons pro­duct, bomen en plan­ten, vormt de basis voor een groe­ne, gezon­de, vei­li­ge en pret­ti­ge leef‑, werk- en thuisom­ge­ving in Neder­land en ver daar bui­ten. Wij mer­ken dat het besef van het belang van ‘groen’ in de bebouw­de omge­ving steeds ster­ker leeft bij over­he­den, bedrij­ven en par­ti­cu­lie­ren en wij zijn blij met de cen­tra­le rol daar­bij van De Groe­ne Stad, als com­mu­ni­ca­tie­plat­form.
U bent de voor­zit­ter van de vak­groep Bomen en Plan­ten bij LTO, wat doet LTO voor de teelt van bomen en vas­te plan­ten?
De cir­ca 2750 Neder­land­se boom- en vas­te plan­ten­kwe­kers die hun pro­duc­ten kwe­ken op onge­veer 17.000 ha land wer­ken in een sterk con­cur­ren­tie­ge­voe­li­ge sec­tor, waar boven­dien ‘duur­zaam­heid’ een steeds gro­te­re rol speelt. Groot­win­kel­be­drij­ven eisen in toe­ne­men­de mate duur­zaam gekweek­te pro­duc­ten van hoge kwa­li­teit – het hele jaar door. De gevraag­de lever­tijd wordt steeds kor­ter en de prijs moet steeds scher­per. Dat vraagt om schaal­ver­gro­ting en meer samen­wer­king bin­nen de sec­tor. Onge­veer 75% van onze pro­duc­ten wordt geëx­por­teerd en het is van belang dat kwe­kers pro­duc­ten kun­nen leve­ren met de gevraag­de gega­ran­deer­de kwa­li­teit en gezond­heid – bij de min­ste ver­den­king wordt de grens geslo­ten.
Daar­naast die­nen kwe­kers te vol­doen aan de in Neder­land gel­den­de pro­duc­tie­voor­waar­den. LTO Neder­land staat de telers bij door met over­he­den en water­schap­pen te over­leg­gen over bestem­mings­plan­nen, water­be­heer­plan­nen en ver­gun­nings­ei­sen. Aan de ande­re kant speelt de orga­ni­sa­tie een coör­di­ne­ren­de rol in het over­leg tus­sen keten­par­tij­en en afne­mers.
Wat doet de sec­tor zelf op het gebied van duur­zaam­heid?
Op het gebied van duur­zaam­heid heeft de sec­tor al veel bereikt. Zo is het gebruik van gewas­be­scher­mings­mid­de­len ten opzich­te van 1998 met onge­veer 85 pro­cent afge­no­men. Con­tai­nerkwe­kers gebrui­ken min­der water door de inzet van recir­cu­le­rings­tech­nie­ken en spa­ren zo het mili­eu. LTO zet zich in om deze inspan­nin­gen beter in beeld te bren­gen bij afne­mers en con­su­men­ten. Tege­lijk blijft de orga­ni­sa­tie zich hard­ma­ken voor het beschik­baar hou­den van de nood­za­ke­lij­ke, niet scha­de­lij­ke gewas­be­scher­mings­mid­de­len. De laat­ste jaren zien we in de boom- en vas­te plan­ten­teelt in toe­ne­men­de mate risico’s die onze teelt bedrei­gen. De Oost-Azi­a­ti­sche bok­tor, Xan­tho­mo­nas arbo­ri­co­la, sneeuw- en vorst­scha­de zijn hier­van enke­le voor­beel­den. De LTO Vak­groep pro­beert de kwe­kers te bescher­men tegen  deze bedrei­gin­gen.
Wat is de reden geweest voor LTO om zich aan te slui­ten bij het plat­form De Groe­ne Stad?
Het doel van De Groe­ne Stad is het infor­me­ren en sti­mu­le­ren van de belang­stel­ling bij over­he­den, orga­ni­sa­ties en bedrij­ven die pro­fes­si­o­neel bezig zijn met de plan­ning en ont­wik­ke­ling van het ste­de­lij­ke gebied, zodat groen de waar­de­ring en dus pri­o­ri­teit krijgt die het ver­dient. Groen moet op een cre­a­tie­ve, ver­nieu­wen­de manier wor­den inge­zet. Bewust­wor­ding, ken­nis en voor­lich­ting zijn de tref­woor­den. Daar­naast is De Groe­ne Stad een seri­eu­ze inhou­de­lij­ke part­ner voor de over­heid, weten­schap en poli­tiek.
De Groe­ne Stad wil het maat­schap­pe­lij­ke besef over de baten van groen ver­der te laten groei­en. Het is onze ambi­tie om door het geven van voor­lich­ting, het belich­ten van suc­ces­vol­le prak­tijk­voor­beel­den en het delen van nieu­we weten­schap­pe­lij­ke inzich­ten ‘groe­ner den­ken’ te sti­mu­le­ren.
De filo­so­fie van De Groe­ne Stad is veel­om­vat­tend. Aller­eerst springt het open­ba­re groen in het oog, zoals par­ken en plant­soe­nen, maar er zijn veel meer invals­hoe­ken. Denk aan de aan­leg van groen rond­om scho­len en zorg­in­stel­lin­gen, het groen in en rond de werk­plek, par­ti­cu­lie­re tui­nen enz. Ook krijgt men steeds meer zicht op de rol die groen kan spe­len in de strijd tegen fijn­stof, als wind­ke­ring en als geluid­dem­pend ele­ment.
Door­dacht aan­ge­legd en goed onder­hou­den groen is een inves­te­ring die veel ople­vert. Niet alleen voe­len bur­gers zich pret­ti­ger in een groe­ne omge­ving, maar er zijn ook opbreng­sten die in geld kun­nen wor­den uit­ge­drukt.
Groen is dan ook geen kos­ten­post of luxe, maar een inves­te­ring die geld ople­vert. Groen doet goed!