Har­der­wijk­se bezui­ni­gin­gen lei­den tot groe­ne bur­ger­ini­ti­a­tie­ven

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van de Gel­der­se gemeen­te Har­der­wijk legt de gemeen­te­raad nieu­we plan­nen voor om met bestaan­de mid­de­len de open­ba­re ruim­te op een hoger kwa­li­teits­ni­veau te krij­gen. In het inte­graal beheer­plan ‘Samen kleu­ren we de Stad’ wordt de voor­stel­len voor wijkaan­pak beschre­ven en komen alle facet­ten van de open­ba­re ruim­te aan de […]

Ont­wik­ke­ling van recre­a­tief uit­loop­ge­bied tus­sen Erme­lo en Har­der­wijk

Op dins­dag 22 maart onder­te­ke­nen bur­ge­mees­ter Omta van de gemeen­te Erme­lo en bur­ge­mees­ter Berends van de gemeen­te Har­der­wijk een bestuurs­over­een­komst voor de ont­wik­ke­ling van de Groe­ne Zoom. Het gebied tus­sen de bebou­wing van Erme­lo en het ste­de­lijk gebied van Har­der­wijk wordt de komen­de jaren door­ont­wik­keld tot een recre­a­tief uit­loop­ge­bied. De pro­jec­ten die uit­ge­voerd gaan wor­den […]

Har­der­wijk wil sub­si­die ver­strek­ken voor groe­ne daken

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ters en wet­hou­ders van Har­der­wijk wil een sub­si­die tot  €125.000 ver­strek­ken aan onder­ne­mers op bedrij­ven­ter­rein Lorentz III die een groen dak wil­len. Het sub­si­die­bud­get biedt ruim­te voor groe­ne daken op plus­mi­nus vijf bedrij­ven en zo’n der­tien par­ti­cu­lie­re wonin­gen. In okto­ber beslist de gemeen­te­raad van Har­der­wijk over het voor­stel. Lees hier het vol­le­di­ge […]