Beleids­plan voor het Haag­se groen 2005–2015

De gemeen­te Den Haag heeft, in nau­we samen­wer­king met bewo­ners- en natuur­or­ga­ni­sa­ties, een nieuw beleids­plan opge­steld voor het Haag­se groen. Dit beleids­plan “groen kleurt de stad” heeft ruim­schoots aan­dacht voor het gebruik en de bele­ving van het groen, het beheer en onder­houd én de ver­de­ling van het groen over de stad.