Groen­fo­rum: ‘Meer onder­zoek nodig naar groen en fijn­stof’

Groen­fo­rum Neder­land heeft onlangs een brief aan minis­ter Eur­lings van Ver­keer en Water­staat gestuurd met daar­in de oproep om meer onder­zoek te ver­rich­ten naar groen en fijn­stof, met name naar sor­ti­ments­keu­ze en opstel­ling van de aan­plant. Groe­ne geluids­walDe aan­lei­ding van deze brief was de ope­ning van de ver­bre­ding van de A12 bij Ede op 27 […]

Brief van Groen­fo­rum aan minis­ter Van der Laan

Groen­fo­rum Neder­land ont­ving novem­ber 2008 van de Minis­ter van Wonen, Wij­ken en Inte­gra­tie een uit­ge­brei­de reac­tie op de aan­be­ve­lin­gen die Groen­fo­rum Neder­land op uit­no­di­ging van zijn voor­gan­ger, mevrouw Voge­laar, deed over  groen als com­po­nent van de Woon­vi­sies. Groen­fo­rum Neder­land is ver­heugd over deze reac­tie die mede werd gege­ven uit naam van uw collega’s van Ruim­te […]

Groen­fo­rum Neder­land wil Inves­te­ren in Groe­ne Kracht­ste­den

Groen­fo­rum Neder­land heeft in een brief aan de Minis­­ter-pre­­si­­dent aan­ge­dron­gen op een nieu­we en krach­ti­ge impuls voor groen in en om onze ste­den en de rege­ring aan­ge­bo­den daar­bij van dienst te wil­len zijn. Groen wordt vaak als een kos­ten­post gezien, waar­te­gen­over geen opbreng­sten staan. Groen­fo­rum Neder­land betoogt ech­ter dat groen de gezond­heid bevor­dert en de […]

Groen­fo­rum Neder­land

Groen­fo­rum Neder­land is het plat­form van orga­ni­sa­ties, bedrij­ven en over­heids­in­stel­lin­gen die beleids­voor­be­rei­ders, beslis­sers en ande­ren op alle niveaus er toe wil­len bren­gen meer te inves­te­ren in groen. Met name in de bebouw­de omge­ving. Als u ook van mening bent dat de maat­schap­pe­lij­ke bete­ke­nis van groen wordt onder­schat, ver­diep u dan eens in de ver­schil­len­de aspec­ten […]