Groen­fo­rum Neder­land

Groen­fo­rum Neder­land is het plat­form van orga­ni­sa­ties, bedrij­ven en over­heids­in­stel­lin­gen die beleids­voor­be­rei­ders, beslis­sers en ande­ren op alle niveaus er toe wil­len bren­gen meer te inves­te­ren in groen. Met name in de bebouw­de omge­ving. Als u ook van mening bent dat de maat­schap­pe­lij­ke bete­ke­nis van groen wordt onder­schat, ver­diep u dan eens in de ver­schil­len­de aspec­ten van groen.