VU-Stu­den­ten nemen ini­ti­a­tief voor groe­ne­re cam­pus

In het voor­jaar van 2011 kwa­men stu­den­ten van SRVU stu­den­ten­bond met een plan om op het hoofd­ge­bouw van de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam (VU) aan de Boelel­aan, Zui­d­as Amster­dam, een dak­tuin te ont­wik­ke­len. De stu­den­ten dien­den op eigen ini­ti­a­tief een aan­vraag in voor de sub­si­die “Icoonprojecten Groe­ne Daken en Muren” van de gemeen­te Amster­dam, waar zij […]

Groe­ne­re Gent­se haven ver­be­tert de leef­baar­heid in Vlaam­se kanaal­dor­pen

Bedrij­ven, land­bou­wers, bewo­ners en over­heids­dien­sten wil­len de komen­de jaren de Vlaam­se Kanaal­zo­ne ver­groe­nen om zo de leef­baar­heid in de dor­pen te ver­be­te­ren. De betrok­ken par­tij­en onder­te­ken­den in juli het con­ve­nant Groen Raam­werk en het ECO2charter. De voor­bije jaren groei­de de Gent­se haven sterk, met name langs het kanaal Gent-Ter­­neu­­zen. Hier­door dreig­de de leef­kwa­li­teit in de […]

Gro­nin­gen krijgt 975.000 euro voor groe­ne­re wij­ken

Meer en bete­re groen­voor­zie­nin­gen in de Gro­ning­se wij­ken Kor­re­weg­wijk en De Hoog­te, zoals per­ken, nieu­we stads­moes­tui­nen en een eet­baar bos. Dat is moge­lijk dank­zij een extra bij­dra­ge van 975 dui­zend euro van het minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV). Naast het open­ba­re groen, wil Gro­nin­gen met de bewo­ners ook de privé-tuinen in bei­de wij­ken […]