Berichten

In het voorjaar van 2011 kwamen studenten van SRVU studentenbond met een plan om op het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) aan de Boelelaan, Zuidas Amsterdam, een daktuin te ontwikkelen. De studenten dienden op eigen initiatief een aanvraag in voor de subsidie “Icoonprojecten Groene Daken en Muren” van de gemeente Amsterdam, waar zij een bedrag van € 130.000,- uit toegekend kregen. Op dit moment werkt de VU het plan voor een duurzaam dak verder met de studenten uit.

Inmiddels is duidelijk dat het technisch mogelijk is een daktuin te realiseren op het Hoofdgebouw. Samen met de studenten worden drie varianten voor de ontwikkeling van de daktuin uitgewerkt. Het gaat om een volledige tuin die publiek toegankelijk is. Een andere variant die van een zichttuin: een royaal van groen voorzien dak dat niet toegankelijk is voor publiek, maar wel zichtbaar vanaf het campusplein en vanuit het Hoofdgebouw. De laatste mogelijkheid is een mini-variant, zoals bijvoorbeeld een groen dak van gras.

Studenten bereiken veel met een goed plan
Het idee om een daktuin op de VU te maken komt van studenten die in hun studie dagelijks werken met duurzaamheid. Zij wilden hun kennis in de praktijk brengen op een manier waarmee ze studenten en docenten op de VU konden inspireren met de mogelijkheden voor groen in de stad. Student Peter de Lange: “De campus kan de extra ruimte van de daktuin goed gebruiken. Bovendien springt een groen dak op een grijs gebouw lekker in het oog. Ons initiatief laat zien dat studenten met een goed plan wel degelijk iets voor elkaar kunnen krijgen”.

Voorwaarden en planning
De gemeente Amsterdam stelt als voorwaarde dat de subsidie niet meer dan de helft van het totale projectbudget mag zijn. Verder moet het project uiterlijk 1 november 2013 gerealiseerd zijn.
Naar verwachting neemt de VU in maart het besluit welke variant uiteindelijk op het platte dak van het Hoofdgebouw komt. In collegejaar 2012/2012 moet de daktuin zijn gerealiseerd.

Bedrijven, landbouwers, bewoners en overheidsdiensten willen de komende jaren de Vlaamse Kanaalzone vergroenen om zo de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. De betrokken partijen ondertekenden in juli het convenant Groen Raamwerk en het ECO2charter.

De voorbije jaren groeide de Gentse haven sterk, met name langs het kanaal Gent-Terneuzen.

Hierdoor dreigde de leefkwaliteit in de kanaaldorpen (Desteldonk, Rieme en Doornzele)  te verminderen. Om de leefbaarheid op langere termijn te garanderen, worden overgangszones tussen de economische zones en de woonkernen ingericht als bos-, park-, natuur- en landbouwgebied. Na realisatie vervullen deze groene ruimten een bufferende functie, zowel visueel als door de filtering van geluid en fijn stof.

De natuur-, bos- en parkzones zullen in hoofdzaak door de overheid worden ingericht. Daarnaast zijn achttien landbouwers bereid de randen van hun percelen te voorzien van bomenrijen, houtkanten en heggen, die ze ook zelf gaan onderhouden. In ruil daarvoor krijgen ze een vergoeding.

Lees ook bericht in de PZC of het persbericht.

 

Meer en betere groenvoorzieningen in de Groningse wijken Korrewegwijk en De Hoogte, zoals perken, nieuwe stadsmoestuinen en een eetbaar bos. Dat is mogelijk dankzij een extra bijdrage van 975 duizend euro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Naast het openbare groen, wil Groningen met de bewoners ook de privé-tuinen in beide wijken verbeteren.

Groningen gebruikt het extra geld om samen met de wijkbewoners en de scholen bestaande plannen nog beter uit te voeren. Uitgangspunt is dat de wijkbewoners en scholen een actieve rol krijgen bij de invulling van de projecten. Wethouder Jannie Visscher ondertekende daarvoor op maandag 7 december in Den Haag een convenant met minister Gerda Verburg van LNV, samen met de gemeenten Deventer, Alkmaar, Eindhoven en Den Haag.

Perkjes en geveltuinen
Groningen is van plan om extra te investeren in de huidige groenprojecten in De Hoogte en de Korrewegwijk, denk hierbij aan kleinschalig groen zoals kleine perkjes rondom bomen, geveltuintjes.

Groen zorgt voor sociale cohesie
Op stukken grond die tijdelijk braak liggen, wil de gemeente stadsmoestuinen aanleggen. Ook wil ze een ‘eetbaar’ bos met fruit- en notenbomen voor de wijkbewoners planten. De gemeente gaat er vanuit dat de wijken door de extra investeringen niet alleen groener en afwisselender worden, maar dat ook de onderlinge contacten tussen de wijkbewoners toenemen.

Krachtwijken
In totaal maakt minister Verburg voor de komende drie jaren 3,8 miljoen euro vrij voor meer groen in de Nederlandse krachtwijken. Eindhoven, Den Haag en Groningen krijgen voor deze periode elk 975 duizend euro. Deventer en Alkmaar ontvangen elk 430 duizend euro. Eerder dit jaar stelde minister Verburg 7,8 miljoen euro beschikbaar voor de andere krachtwijken. Onder meer Amsterdam en Utrecht ontvingen toen extra geld voor groenvoorzieningen.

Bron:
Gemeente Groningen