VU-Stu­den­ten nemen ini­ti­a­tief voor groe­ne­re cam­pus

In het voor­jaar van 2011 kwa­men stu­den­ten van SRVU stu­den­ten­bond met een plan om op het hoofd­ge­bouw van de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam (VU) aan de Boelel­aan, Zui­d­as Amster­dam, een dak­tuin te ont­wik­ke­len. De stu­den­ten dien­den op eigen ini­ti­a­tief een aan­vraag in voor de sub­si­die “Icoonprojecten Groe­ne Daken en Muren” van de gemeen­te Amster­dam, waar zij een bedrag van € 130.000,- uit toe­ge­kend kre­gen. Op dit moment werkt de VU het plan voor een duur­zaam dak ver­der met de stu­den­ten uit.

Inmid­dels is dui­de­lijk dat het tech­nisch moge­lijk is een dak­tuin te rea­li­se­ren op het Hoofd­ge­bouw. Samen met de stu­den­ten wor­den drie vari­an­ten voor de ont­wik­ke­ling van de dak­tuin uit­ge­werkt. Het gaat om een vol­le­di­ge tuin die publiek toe­gan­ke­lijk is. Een ande­re vari­ant die van een zicht­tuin: een roy­aal van groen voor­zien dak dat niet toe­gan­ke­lijk is voor publiek, maar wel zicht­baar van­af het cam­pus­plein en van­uit het Hoofd­ge­bouw. De laat­ste moge­lijk­heid is een mini-vari­ant, zoals bij­voor­beeld een groen dak van gras.

Stu­den­ten berei­ken veel met een goed plan
Het idee om een dak­tuin op de VU te maken komt van stu­den­ten die in hun stu­die dage­lijks wer­ken met duur­zaam­heid. Zij wil­den hun ken­nis in de prak­tijk bren­gen op een manier waar­mee ze stu­den­ten en docen­ten op de VU kon­den inspi­re­ren met de moge­lijk­he­den voor groen in de stad. Stu­dent Peter de Lan­ge: “De cam­pus kan de extra ruim­te van de dak­tuin goed gebrui­ken. Boven­dien springt een groen dak op een grijs gebouw lek­ker in het oog. Ons ini­ti­a­tief laat zien dat stu­den­ten met een goed plan wel dege­lijk iets voor elkaar kun­nen krij­gen”.

Voor­waar­den en plan­ning
De gemeen­te Amster­dam stelt als voor­waar­de dat de sub­si­die niet meer dan de helft van het tota­le pro­ject­bud­get mag zijn. Ver­der moet het pro­ject uiter­lijk 1 novem­ber 2013 gere­a­li­seerd zijn.
Naar ver­wach­ting neemt de VU in maart het besluit wel­ke vari­ant uit­ein­de­lijk op het plat­te dak van het Hoofd­ge­bouw komt. In col­le­ge­jaar 2012/2012 moet de dak­tuin zijn gere­a­li­seerd.