Green Deal Groe­ne Daken wordt 10 sep­tem­ber onder­te­kend

Op 10 sep­tem­ber wordt tij­dens de Nati­o­na­le Groen­dag in Gro­nin­gen de Green Deal Groe­ne Daken onder­te­kend door staats­se­cre­ta­ris Dijks­ma van Eco­no­mi­sche Zaken, Erik Steeg­man, direc­teur Leven op Daken, Egbert Roozen, direc­teur Bran­che­ver­e­ni­ging VHG en enke­le ande­ren. Groe­ne daken bie­den voor­de­len en kan­sen om eco­sys­te­men te ver­ster­ken in de gebouw­de omge­ving. De Green Deal Groe­ne Daken […]

Inno­va­tief idee: de groen­dak­pan

Geen saaie rode of grij­ze daken meer met dit nieu­we, inno­va­tie­ve ont­werp van Groen­dak: de groen­dak­pan. De groen­dak­pan is eigen­lijk een gewo­ne dak­pan, maar dan niet met een ver­f­je, maar met ech­te vro­lij­ke plant­jes, die bloei­en en groei­en. De groen­dak­pan­nen kun­nen gebruikt wor­den op dak­hel­lin­gen van 20º tot 55º en zijn toe­pas­baar in de nieuw­bouw en reno­va­tie. […]

Groe­ne daken zijn de toe­komst!

Meer dan 40% van de Neder­land­se bevol­king woont in ste­den en de ver­wach­ting is dat dit per­cen­ta­ge zal blij­ven toe­ne­men. Hoe­wel deze men­sen er bewust voor geko­zen heb­ben om in de stad te gaan wonen, heb­ben zij wel dege­lijk behoef­te aan een groe­ne bui­ten­ruim­te. Ster­ker nog: zij wil­len het liefst alle­maal tege­lijk gebruik maken van […]