Bra­bant­se school­plei­nen kleu­ren groen

Stoep­te­gels eruit; gras, bomen, strui­ken, bloe­men en groen­ten erin: de pro­vin­cie, de 4 Bra­bant­se water­schap­pen, het Prins Bern­hard Cul­tuur­fonds en het inter­be­stuur­lijk pro­gram­ma Jong Leren Eten heb­ben de krach­ten gebun­deld voor dit doel. Zij wil­len zo veel moge­lijk Bra­bant­se scho­len en gemeen­ten enthou­si­ast krij­gen voor dit idee. Groe­ne ‘school­plei­nen van de toe­komst’ heb­ben ver­schil­len­de voor­de­len: […]

Gemeen­te Lei­den stelt één mil­joen beschik­baar voor ver­duur­za­men en ver­groe­nen scho­len

De gemeen­te Lei­den heeft één mil­joen euro beschik­baar gesteld voor het ver­duur­za­men van Leid­se scho­len. Het gaat daar­bij om basis­scho­len, mid­del­ba­re scho­len en scho­len voor spe­ci­aal onder­wijs. Het geld wordt ver­strekt via een leen­re­ge­ling, in de komen­de jaren zul­len de scho­len het geld terug moe­ten beta­len. Het geld zal geïn­ves­teerd wor­den in het beter iso­le­ren […]

Eer­ste scho­len star­ten met pro­ject moes­tui­nie­ren

De eer­ste vijf scho­len in Ede die komend voor­jaar gaan moes­tui­nie­ren zijn bekend. De Fran­sis­cus­school, de Klei­ne Prins, de Reho­bo­th­school, de Vuur­steen en de Konin­gin Bea­trix­school uit Ede star­ten woens­dag 9 maart met een work­shop voor leer­krach­ten en bege­lei­ders. Daar­na kun­nen zij aan de slag met het zaai­en en moes­tui­nie­ren in spe­ci­a­le bak­ken of in […]