Gemeen­te Lei­den stelt één mil­joen beschik­baar voor ver­duur­za­men en ver­groe­nen scho­len

De gemeen­te Lei­den heeft één mil­joen euro beschik­baar gesteld voor het ver­duur­za­men van Leid­se scho­len. Het gaat daar­bij om basis­scho­len, mid­del­ba­re scho­len en scho­len voor spe­ci­aal onder­wijs. Het geld wordt ver­strekt via een leen­re­ge­ling, in de komen­de jaren zul­len de scho­len het geld terug moe­ten beta­len.
Het geld zal geïn­ves­teerd wor­den in het beter iso­le­ren van school­ge­bou­wen of het plaat­sen van een groen dak of zon­ne­pa­ne­len. “In de afge­lo­pen weken heb­ben we per school­ge­bouw geke­ken wel­ke maat­re­ge­len er nodig zijn”, aldus wet­hou­der Frank de Wit, “ver­vol­gens gaan we nu kij­ken hoe we dat kun­nen finan­ci­ë­ren. We zijn de eer­ste gemeen­te die dit soort lenin­gen ver­strekt. Ik ben trots op deze voor­trek­kers­rol.”
De ambi­tie van de gemeen­te om scho­len te ver­duur­za­men, maakt deel uit van de Leid­se Duur­zaam­heids­agen­da 2016–2020. Daar­in zijn dit soort doel­stel­lin­gen vast­ge­steld op het gebied van duur­zaam­heid.
Bron: sleutelstad.nl