Water­ber­gen­de groen­strook op de zui­d­as in Amster­dam

Een pri­meur voor Amster­dam: aan de Zui­de­lij­ke Wan­del­weg op de Zui­d­as wordt op maan­dag 7 novem­ber een water­ber­gen­de groen­strook geo­pend die nu 56.000 liter en straks zelfs 130.000 liter water kan opvan­gen. Daar­door heb­ben de bewo­ners geen water­over­last bij hoos­bui­en. De groen­strook is de eer­ste in zijn soort in Neder­land. Het is de bedoe­ling dat […]

Een mini­golf in Den Haag wordt moes­tuin

Het voor­ma­li­ge mid­get­golf­ter­rein in het West­broek­park Den Haag wordt omge­bouwd tot een nieuw bio­lo­gisch res­tau­rant met een eet­ba­re tuin. Onder de naam ‘Blos­som in het Park’ krijgt het park een res­tau­rant met een tuin waar­in het draait om natuur­pro­duc­ten die op de menu­kaart terug te vin­den zijn. De kas en de tuin zijn duur­zaam en […]

Gro­te ste­den expe­ri­men­te­ren met water­la­bel

Het ener­gie­la­bel voor wonin­gen is inmid­dels inge­bur­gerd. Maar een water­la­bel? De gemeen­tes Den Haag, Rot­ter­dam en Amster­dam begin­nen na de zomer met een proef waar­bij huis­ei­ge­na­ren zo’n water­la­bel kun­nen aan­vra­gen. Een label A‑woning houdt regen­wa­ter lan­ger vast, waar­door het riool min­der te ver­stou­wen krijgt en water­over­last bin­nen de per­ken blijft. Het kli­maat ver­an­dert en daar­door […]