Groe­ner Hen­ge­lo dank­zij bur­ger­ini­ti­a­tie­ven

Marc ten Bar­ge (D66): groe­ne plan­nen vlot­trek­ken Gemeen­ten zijn mis­schien wel de belang­rijk­ste acto­ren en/of opdracht­ge­vers als het gaat om de ver­groe­ning van de omge­ving. Tege­lijk lopen steeds meer gemeen­ten op tegen de har­de nood­zaak tot bezui­ni­gen op (groen)onderhoud, laat staan dat men de mid­de­len heeft om nieu­we groe­ne ini­ti­a­tie­ven op te pak­ken. Uit onder­zoek […]

Máxi­ma­park nog mooi­er door samen­wer­king

Bewo­ners, orga­ni­sa­ties en gemeen­te gaan nog nau­wer samen­wer­ken aan het Máxi­ma­park. Er komt een publiek-maat­­schap­pe­­lij­­ke parkor­ga­ni­sa­tie voor het beheer en de ver­de­re ont­wik­ke­ling van het park. Zij gaan samen aan de gang met de pro­gram­me­ring en de com­mu­ni­ca­tie en een moge­lijk bezoe­kers­cen­trum. Het col­le­ge heeft het plan hier­voor goed­ge­keurd. De parkor­ga­ni­sa­tie zal beter kun­nen inspe­len […]

Bewo­ners kun­nen plek voor een boom in de buurt kie­zen

De gemeen­te Leus­den, SIGHT Lands­ca­ping en De Groe­ne Bele­ve­nis zijn op zoek naar de bes­te loca­ties om Leus­den met extra bomen te ver­groe­nen. Inwo­ners kun­nen tot 1 maart een geschik­te plek voor een boom aan­mel­den. De drie par­tij­en bekij­ken of daar tij­dens de Nati­o­na­le Boom­feest­dag 16 maart 2016 ook daad­wer­ke­lijk een boom kan wor­den geplant. […]