Bewo­ners kun­nen plek voor een boom in de buurt kie­zen

De gemeen­te Leus­den, SIGHT Lands­ca­ping en De Groe­ne Bele­ve­nis zijn op zoek naar de bes­te loca­ties om Leus­den met extra bomen te ver­groe­nen. Inwo­ners kun­nen tot 1 maart een geschik­te plek voor een boom aan­mel­den. De drie par­tij­en bekij­ken of daar tij­dens de Nati­o­na­le Boom­feest­dag 16 maart 2016 ook daad­wer­ke­lijk een boom kan wor­den geplant.
‘Inwo­ners van Leus­den ken­nen hun eigen omge­ving het best. Zij weten bij­voor­beeld waar een braak­lig­gend veld­je, een saai bete­geld (school)plein of een groen hoek­je is dat nog wel een boom kan gebrui­ken. Bewo­ners kun­nen chec­ken of de uit­ge­ko­zen plek voor een boom vol­doet aan de cri­te­ria — te vin­den op de web­si­te www.onzebuitenruimte.nl´, aldus de gemeen­te.
Gevraagd wordt onder meer om met de omwo­nen­den af te stem­men of zij ook graag een boom op de geko­zen plek zien. Als dat akkoord is kan een aan­vraag vóór 1 maart 2016 naar bomen@leusden.nl wor­den gemaild.
Per inwo­ner of per school kan één boom/plek wor­den aan­ge­meld. De gemeen­te Leus­den en SIGHT Lands­ca­ping bepa­len aan de hand van de cri­te­ria of de boom daad­wer­ke­lijk geplant kan wor­den.
Bron: leusderkrant.nl