Na aan­ge­no­men motie Par­tij voor de Die­ren gaat Den Haag ‘natuur­in­clu­sief bou­wen’

De Haag­se natuur staat onder druk door steeds meer bouw­plan­nen en door de aan­leg van nieu­we wegen. Gebou­wen wor­den boven­dien zo gebouwd dat huis­mus­sen, gier­zwa­lu­wen en vleer­mui­zen geen nes­tel­ge­le­gen­he­den meer heb­ben. Ook is er gebrek aan groen in veel Haag­se wij­ken en belem­me­ren bouw­pro­jec­ten ver­bin­din­gen tus­sen het Haag­se groen, waar­door die­ren in de ver­druk­king komen. […]

Gemeen­te Lei­den stelt één mil­joen beschik­baar voor ver­duur­za­men en ver­groe­nen scho­len

De gemeen­te Lei­den heeft één mil­joen euro beschik­baar gesteld voor het ver­duur­za­men van Leid­se scho­len. Het gaat daar­bij om basis­scho­len, mid­del­ba­re scho­len en scho­len voor spe­ci­aal onder­wijs. Het geld wordt ver­strekt via een leen­re­ge­ling, in de komen­de jaren zul­len de scho­len het geld terug moe­ten beta­len. Het geld zal geïn­ves­teerd wor­den in het beter iso­le­ren […]

Gemeen­te­raad Amster­dam wil niet dat er in groe­ne stads­ran­den wordt gebouwd

Een meer­der­heid in de gemeen­te­raad van Amster­dam wil dat er niet gebouwd gaat wor­den in de groe­ne stro­ken aan de stads­ran­den. Een motie van Groen­Links waar­in het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders wordt gevraagd het groen in stand te hou­den werd gesteund door D66, SP en de PvdA. De par­tij­en plei­ten voor ver­dicht bou­wen. Als […]