Berichten

De Haagse natuur staat onder druk door steeds meer bouwplannen en door de aanleg van nieuwe wegen. Gebouwen worden bovendien zo gebouwd dat huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen geen nestelgelegenheden meer hebben. Ook is er gebrek aan groen in veel Haagse wijken en belemmeren bouwprojecten verbindingen tussen het Haagse groen, waardoor dieren in de verdrukking komen. enovatie en nieuwbouw bieden kansen voor meer natuur in de stad. Door eenvoudige aanpassingen kan rekening gehouden worden met de natuur. De Partij voor de Dieren heeft meerdere keren bij het stadsbestuur aangedrongen op ‘natuurinclusief bouwen’. Naar aanleiding van de PvdD-motie die in 2015 werd aangenomen heeft het college natuurinclusief bouwen onderzocht. Hieruit is een maatregelenpakket voortgekomen.
De gemeente gaat nu in gesprek met woningbouwcorporaties en gaat bewoners en andere partijen wijzen op hoe zij de natuur meer centraal kunnen stellen bij nieuw- of verbouw. Ook bij de inrichting van de openbare ruimte gaat de gemeente meer rekening houden met de natuur in de stad. Daarnaast starten twee proefprojecten op het Erasmusveld en in de Binckhorst, waarbij natuurinclusief bouwen een centrale rol zal spelen. Lees hier het volledige maatregelenpakket.
Gemeenteraadslid Christine Teunissen: “Het is een goede zaak dat bij toekomstige bouwontwikkelingen in de stad de natuur een centralere rol gaat spelen. Op die manier kan de stad worden vergroend en worden de leefomstandigheden van dieren verbeterd. Het zorgt ervoor dat diersoorten zoals de mus niet uit onze stad verdwijnen en dat er een gezondere en groenere woonomgeving ontstaat.“

De gemeente Leiden heeft één miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van Leidse scholen. Het gaat daarbij om basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs. Het geld wordt verstrekt via een leenregeling, in de komende jaren zullen de scholen het geld terug moeten betalen.
Het geld zal geïnvesteerd worden in het beter isoleren van schoolgebouwen of het plaatsen van een groen dak of zonnepanelen. “In de afgelopen weken hebben we per schoolgebouw gekeken welke maatregelen er nodig zijn”, aldus wethouder Frank de Wit, “vervolgens gaan we nu kijken hoe we dat kunnen financiëren. We zijn de eerste gemeente die dit soort leningen verstrekt. Ik ben trots op deze voortrekkersrol.”
De ambitie van de gemeente om scholen te verduurzamen, maakt deel uit van de Leidse Duurzaamheidsagenda 2016-2020. Daarin zijn dit soort doelstellingen vastgesteld op het gebied van duurzaamheid.
Bron: sleutelstad.nl

Een meerderheid in de gemeenteraad van Amsterdam wil dat er niet gebouwd gaat worden in de groene stroken aan de stadsranden. Een motie van GroenLinks waarin het college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd het groen in stand te houden werd gesteund door D66, SP en de PvdA. De partijen pleiten voor verdicht bouwen. Als panden gesloopt of vernieuwd worden, kunnen op de ruimte die vrij komt woningen worden gebouwd. Ook zijn de mogelijkheden voor bouwen op IJburg nog lang niet uitgeput.
Aanleiding voor de motie is de ontwikkelstrategie Koers 2025. Daarin stelt wethouder Van der Burg voor de woningbouw te versnellen, zodat er al voor dat jaar 50.000 woningen in de stad worden gebouwd. In de oude ‘structuurvisie’ zouden er 70.000 woningen tot 2040 worden gebouwd. De gemeenteraad steunt de versnelling, maar wil niet dat de eerder vastgestelde Hoofdgroenstructuur aantast.