Olym­pic Park Lon­den cen­traal tij­dens Nati­o­na­le Groen­dag

Een bij­zon­der voor­beeld van de baten van groen is het Olym­pic Park in Lon­den. Op de Nati­o­na­le Groen­dag op 26 sep­tem­ber geeft David Thomp­son, direc­teur LDA Design uit Lon­den, een toe­lich­ting op dit pro­ject. De opga­ve was om een gedeel­te­lijk ver­val­len gebied in het hart van de stad te her­ont­wik­ke­len, met als doel om de […]

Pro­gram­ma bekend van Nati­o­na­le Groen­dag met als the­ma Ste­de­lijk Groen in Cri­sis­tijd

Op woens­dag 26 sep­tem­ber orga­ni­se­ren de VNG, Platform31/Nicis Insti­tu­te, het minis­te­rie van EL&I en Enten­te Flo­ra­le Neder­land de Nati­o­na­le Groen­dag 2012 in Erme­lo. Cen­traal the­ma is Ste­de­lijk Groen in Cri­sis­tijd. Het och­tend­pro­gram­ma staat in het teken van het con­gres, waar­in het the­ma zowel op macro- als op micro­ni­veau aan de orde komt. In de mid­dag […]

Voor­aan­kon­di­ging Nati­o­na­le Groen­dag, met als the­ma ste­de­lijk groen in cri­sis­tijd

Op woens­dag 26 sep­tem­ber orga­ni­se­ren de Ver­e­ni­ging Neder­land­se Gemeen­ten (VNG), Platform31 (voor­ma­lig Nicis Insti­tu­te), het minis­te­rie van EL&I en Enten­te Flo­ra­le Neder­land de Nati­o­na­le Groen­dag 2012. Cen­traal the­ma is Ste­de­lijk groen in cri­sis­tijd. In het och­tend­ge­deel­te zul­len de vol­gen­de vra­gen aan bod komen: Wat is de rol van groen in cri­sis­tijd? Is dat een kos­ten­post […]