Column Lode­wijk Hoeks­tra: Bou­wen plus bio­di­ver­si­teit

Het klinkt iet­wat tegen­strij­dig; bou­wen en bio­di­ver­si­teit. Bou­wen gaat over het samen­stel­len van diver­se dode mate­ri­a­len tot één object ter­wijl bio­di­ver­si­teit gaat over eco­sys­te­men die van­zelf groei­en. De eco­no­mie flo­reert op het moment en er moet daar­om flink gebouwd wor­den om te wonen en te wer­ken. Naast de beoog­de 75.000 nieu­we wonin­gen per jaar ver­rij­zen nieu­we […]

Anna Yudi­na gaat samen met De Groe­ne Stad een ver­volg op haar boek maken!

Groe­ne Stad Plein op Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te druk­be­zocht Op de Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te sprak Anna Yudi­na – schrijf­ster van het dit voor­jaar ver­sche­nen boek De Groe­ne Stad — over de inte­gra­tie van natuur in de archi­tec­tuur. Ze pre­sen­teer­de tij­dens haar druk­be­zoch­te Groe­ne Stad lezing inspi­re­ren­de futu­ris­ti­sche pro­jec­ten die in de komen­de jaren zul­len wor­den gere­a­li­seerd. […]

Vogel­be­scher­ming gaat voor Groen Bou­wen

De Groe­ne Stad in gesprek met Merel Roks, vrij­wil­li­ger van Vogel­be­scher­ming Niet alleen men­sen heb­ben baat bij een groe­ne omge­ving. Ook die­ren gedij­en beter in het groen dan in een vol­ge­bouw­de, grij­ze omge­ving. Maar, omdat er toch gebouwd moet wor­den, kan dat maar het bes­te op een groe­ne manier gebeu­ren. Dat vindt ook Vogel­be­scher­ming Neder­land. […]