St. Eli­sa­beth-Zie­ken­huis start met groen­plan

De eer­ste steen van het oude St. Eli­sa­beth Zie­ken­huis is opnieuw ont­huld. Dit gebeur­de gis­te­ren tij­dens de ope­ning van drie com­pleet nieuw inge­rich­te (binnen)tuinen op de loca­tie St. Eli­sa­beth van het gefu­seer­de Eli­sa­­beth-Twee­Ste­­den Zie­ken­huis. De opge­knap­te tui­nen bevor­de­ren de gezond­heid en het wel­zijn van pati­ën­ten en bezoe­kers. De ope­ning werd gedaan door Til­burg­se wet­hou­der Mario […]

Inves­te­ren in groen: gezond­heids­winst voor ieder­een

In een oproep aan het nieu­we kabi­net geven bestuur­ders uit de sec­tor aan dat er veel gezond­heids­winst is te beha­len door gebruik te maken van groen in ste­de­lij­ke gebie­den. Dat levert een for­se ver­min­de­ring op van de zorg­kos­ten. De kos­ten van de gezond­heids­zorg nemen fors toe. Voor de sec­tor aan­lei­ding om na te den­ken over […]

Gemeen­ten heb­ben met groen een instru­ment om gezond­heids­winst te maken

Klei­ne en gro­te par­ken, hof­jes en tui­nen, recre­a­tie­ge­bie­den, water­par­tij­en, bomen en land­schap­pen zijn van belang voor de gezond­heid. Gemeen­ten heb­ben met groen een instru­ment in han­den om gezond­heids­winst te maken. Bewo­ners erva­ren direct de voor­de­len van groen voor hun gezond­heid. Gemeen­ten uit Rijn­mond kwa­men onlangs in het Vlaar­dings cen­trum voor Natuur- en mili­eu-edu­­ca­­tie bij elkaar […]