Groe­ne Stad ver­ha­len­wed­strijd is gestart

Tij­dens de Boom­feest­dag in Ven­lo werd gis­te­ren de ver­ha­len­wed­strijd ‘De Groe­ne Stad, bron van Bio­di­ver­si­teit’ aan­ge­kon­digd door Hel­ga van Leur, ambas­sa­deur van de Nati­o­na­le Boom­feest­dag. Voor­dat de ver­ha­len­wed­strijd van start ging, vond er een Bomen­ver­tel­ling plaats. De kin­de­ren wer­den op deze manier geïnspireerd om een eigen ver­haal te schrij­ven over van alles wat er leeft […]

Haag­se Bomen­week is gestart

In de week van 21 tot en met 25 maart vindt voor de 4e keer de Haag­se Bomen­week plaats. Tij­dens deze week plan­ten Haag­se school­kin­de­ren samen met wet­hou­der San­der Dek­ker meer­de­re bomen door de hele stad. Het the­ma dit jaar is ‘Bomen sma­ken naar meer’. Een week vol ver­ras­sen­de ont­moe­tin­gen start­te offi­ci­eel op 21 maart. […]

Ver­kie­zing ‘Mooiste boom van Til­bur­g’ gestart

Afge­lo­pen week, tij­dens de Nati­o­na­le Boom­feest­dag, start­te de ver­kie­zing van de mooi­ste boom van Til­burg. Stich­ting Stads­bo­men Til­burg orga­ni­seert deze wed­strijd, in samen­wer­king met de gemeen­te. “We zet­ten ons in voor het behoud van bomen in stad en regi­o”, legt voor­zit­ter Bram van Beur­den van de stich­ting uit. “Bomen dra­gen bij aan de bio­di­ver­si­teit. Zij […]

Haag­se Bomen­week is gestart

Van maan­dag 15 tot en met vrij­dag 19 maart vindt weer de Haag­se Bomen­week plaats. In deze week plan­ten Haag­se school­kin­de­ren samen met wet­hou­der Rabin Bal­dew­singh meer­de­re bomen door de hele stad. De Bomen­week begint op maan­dag 15 maart. Dan plan­ten kin­de­ren van de Vrije­school Won­ne­bald samen met wet­hou­der Bal­dew­singh en Michiel Hout­za­gers (direc­teur Stich­ting […]