Groe­ne Stad ver­ha­len­wed­strijd is gestart

Tij­dens de Boom­feest­dag in Ven­lo werd gis­te­ren de ver­ha­len­wed­strijd ‘De Groe­ne Stad, bron van Bio­di­ver­si­teit’ aan­ge­kon­digd door Hel­ga van Leur, ambas­sa­deur van de Nati­o­na­le Boom­feest­dag.
Voor­dat de ver­ha­len­wed­strijd van start ging, vond er een Bomen­ver­tel­ling plaats. De kin­de­ren wer­den op deze manier geïnspireerd om een eigen ver­haal te schrij­ven over van alles wat er leeft of eigen­lijk zou moe­ten leven in de wereld van De Groe­ne Stad. Klik hier voor meer infor­ma­tie.
Pilot­De ver­ha­len­wed­strijd is een pilot en wordt gehou­den onder de 24  basis­scho­len uit de regio van Ven­lo en diver­se natuur­mu­sea. De prijs­uit­rei­king vindt plaats op 22 mei tij­dens de Wereld Bio­di­ver­si­teits­dag in Lei­den. Bij suc­ces wordt de wed­strijd vol­gend jaar lan­de­lijk uit­ge­rold.
Lees ook het bericht ‘Aftrap ver­ha­len­wed­strijd De Groe­ne Stad, bron van Bio­di­ver­si­teit’ »
260.000 bomen­In totaal zijn er gis­te­ren 260.000 bomen geplant tij­dens de Nati­o­na­le Boom­feest­dag. 130.000 kin­de­ren uit 415 gemeen­ten heb­ben deze bomen geplant. In totaal werd er een opper­vlak­te van 90 voet­bal­vel­den geplant.
Ambas­sa­deurs In het kader van het VN-Jaar van de Bos­sen wer­den er ook bomen geplant in Ven­lo door ambas­sa­deurs uit Chi­na, Mala­wi, Duits­land, Gha­na, Ugan­da en Nica­ra­gua bomen in het Lim­burg­se Ven­lo.
Ini­ti­a­tief­ne­mers ver­ha­len­wed­strijd De ver­ha­len­wed­strijd is een ini­ti­a­tief van De Groe­ne Stad — acti­vi­teit van Plant Publi­ci­ty Hol­land — Pro­duct­schap Tuin­bouw, Boom­feest­dag, Stich­ting Neder­land­se Natuur­his­to­ri­sche Col­lec­ties en Coa­li­tie Bio­di­ver­si­teit.
Foto’s van de vie­ring in Ven­lo