IVN ver­groent zorg­cen­tra om oude­re geluk­ki­ge oude dag te bezor­gen

Op maan­dag 25 janu­a­ri was de aftrap van het pro­ject Grijs, Groen & Geluk­kig bij woon- en zorg­cen­trum Pen­ne­mes te Zaan­dam. IVN ver­groent de komen­de jaren hon­derd zorg­cen­tra en wil daar­mee tien­dui­zend oude­ren een geluk­ki­ger oude dag bezor­gen. Grijs, Groen & Geluk­kig is moge­lijk gemaakt door een finan­ci­ë­le bij­dra­ge van de Nati­o­na­le Post­co­de Lote­rij. Dat con­tact met natuur een […]

Spe­len in de natuur maakt kin­de­ren geluk­ki­ger en mili­eu­be­wust

Over acht jaar wil Staats­bos­be­heer 1% van de eigen ter­rei­nen ter beschik­king stel­len voor spe­len­de kin­de­ren in de vorm van speel­bos­sen en vrij­speel­plaat­sen. Staats­bos­be­heer dient hier­mee de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren. Uit onder­zoek is bekend dat kin­de­ren die van jongs af aan in de natuur spe­len geluk­ki­ger en fit­ter zijn. Door kin­de­ren in con­tact te laten […]

Geluk­ki­ger in een groe­ne stad

Archi­tec­ten en pla­no­lo­gen moe­ten meer reke­ning hou­den met onze aan­ge­bo­ren lief­de voor de natuur. Het zien van natuur maakt ons name­lijk rus­tig en geluk­ki­ger. Dat stel­len filo­soof Yan­nick Joye en omge­vings­psy­cho­loog Agnes van den Berg. Groen stelt ons gerust. Wie in een Vinex­wijk rond­loopt en slechts een rij­tje van acht mie­ze­ri­ge boom­pjes ziet, kan hier […]