Geluk­ki­ger in een groe­ne stad

Archi­tec­ten en pla­no­lo­gen moe­ten meer reke­ning hou­den met onze aan­ge­bo­ren lief­de voor de natuur. Het zien van natuur maakt ons name­lijk rus­tig en geluk­ki­ger. Dat stel­len filo­soof Yan­nick Joye en omge­vings­psy­cho­loog Agnes van den Berg.

Groen stelt ons gerust. Wie in een Vinex­wijk rond­loopt en slechts een rij­tje van acht mie­ze­ri­ge boom­pjes ziet, kan hier onrus­tig en gestrest van wor­den.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het arti­kel

Ook inte­res­sant:
gezond­heid, open­baar groen

Bron:
Ken­nis­link