Geen tegels meer, want groe­ne speel­plek­ken zijn in

Geen saaie tegels meer, maar strui­ken, boom­stam­men en water. Kin­de­ren moe­ten meer de natuur in. Beest­jes ont­dek­ken, met laars­jes in de plas­sen stap­pen. Vies wor­den mag en een keer val­len is heus niet erg. Groe­ne speel­plek­ken zijn er tegen­woor­dig te over. Ook op basis­scho­len zijn de scho­len steeds vaker groen inge­richt.  Lees het vol­le­di­ge ver­haal […]

Groen is geen kos­ten­post, maar levert opAan­dacht voor de lan­ge ter­mijn is essen­ti­eel

Goed­ko­per onder­houd, kos­ten­be­spa­ring en de waar­den van groen. Op de Dag van de Open­ba­re Ruim­te ston­den die begrip­pen cen­traal in de lezin­gen van Jeroen Glis­se­naar (park­be­heer, Arn­hem), Frits Ruy­ten (Inte­gra­lis PP, Heel­sum) en Mar­ga­reth Hop (Prak­tijk­on­der­zoek Plant en Omge­ving, Lis­se. Dat bespa­ring in tij­den van financiële krap­te erg leeft, bleek uit de meer dan 100 […]

Enquê­te: Hel­mond geen groe­ne stad

De inwo­ners van Hel­mond zien hun stad niet als een groe­ne stad, maar ze erva­ren wel de nabij­heid van groen. Dit staat in het rap­port ‘Hoe staat Hel­mond er anno 2009 voor?’. Net vol­doen­de groen­Uit de inwo­ners­en­quê­te blijkt dat de bewo­ners hun stad net vol­doen­de groen vin­den. De tevre­den­heid met het onder­houd van de open­ba­re […]