Roer­da­len stelt bomen­lijst en bij­zon­de­re gebie­den vast

Bomen vor­men een belang­rijk onder­deel van de woon- en leef­om­ge­ving. Zij bepa­len in hoge mate hoe een omge­ving er uit­ziet. Daar­om wil de gemeen­te Roer­da­len daar zui­nig op zijn. Het is de wens van de gemeen­te­raad om de hui­di­ge rege­ling voor kap­ver­gun­nin­gen te ver­van­gen door een nieu­we, meer een­vou­di­ge rege­ling, die klant­vrien­de­lij­ker is en admi­ni­stra­tie­ve […]

Stel­ling: Bou­wen in de groe­ne gebie­den moet kun­nen

Komen­de weken ver­schijnt in de Heem­steed­se Cou­rant tel­kens één stel­ling of vraag waar­op de deel­ne­men­de poli­tie­ke par­tij­en aan de gemeen­te­raads­ver­kie­zin­gen rea­ge­ren. De stel­ling van deze week is: Bou­wen in groe­ne gebie­den moet kun­nen? VVD: ONEENS­De VVD wil geen nieu­we bebou­wing in de groe­ne gebie­den. Ver­van­ging van hui­di­ge bebou­wing wil de VVD alleen als die de […]

Cra­mer bedankt beleids­me­de­wer­ker voor de inzet van groe­ne gebie­den

Minis­ter Jac­que­li­ne Cra­mer van Ruim­te en Mili­eu dank­te onlangs Rolf Olde­jans — beleids­me­de­wer­ker van de gemeen­te Ensche­de — voor zijn bevlo­gen inzet voor de groe­ne gebie­den rond­om de stad. Olde­jans is de ini­ti­a­tief­ne­mer van het Rond­je Ensche­de: een 42 kilo­me­ter lang net­werk aan fiets- en wan­del­rou­tes rond­om Ensche­de. Ook ont­wik­kel­de hij “Buitenkans”, een gids voor […]