Berichten

Burgemeester Franc Weerwind: ‘We laten zien dat Almere ertoe doet’
 Onder het mom ‘De beuk gaat erin!’ is 30 november op het Weerwatereiland in Almere de eerste boom van de Floriade geplant, een rode beuk. Het is het startsein voor de aanleg van het arboretum: een verzameling bomen en planten die samen het groene hart vormen van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 en van de stadswijk die daarna op het Floriadeterrein verrijst.
Van A tot Z
Het arboretum is een idee van architect en stedenbouwkundige Winy Maas, die het masterplan voor de expo ontwikkelde. Hij deelde het Floriadeterrein op in rechthoekige kavels. Tussen die kavels komen vier meter brede groenstroken met planten waarvan de botanische naam met dezelfde letter begint. Zo loopt de verzameling op van A tot en met Z. Samen voren deze bomen en planten het arboretum.
Gezonde, groene stad
Landschapsarchitect Niek Roozen: ‘Alle planten en bomen in het arboretum worden geselecteerd op basis van de bijdrage die ze leveren aan een groene, gezonde stad. Denk aan bomen die de luchtkwaliteit kunnen verbeteren of bomen die voedsel leveren, zoals tamme kastanjes of vruchten.’ Groen in de stad heeft een positief effect op het woon- en werkklimaat, zegt hij. ‘Mensen kunnen zich beter concentreren, patiënten in ziekenhuizen genezen sneller. Zonder groen kunnen we eigenlijk geen goede steden bouwen.’
Inzending Nederlandse kwekers
Het arboretum wordt gerealiseerd door Stichting De Groene Stad, Gemeente Almere en Floriade Almere 2022 B.V. Voorafgaand aan de eerste aanplant is deze bijzondere samenwerking bezegeld door de ondertekening van een convenant tussen deze drie partijen. Gelijktijdig is er een online portal gelanceerd (www.floriade.nl/inzendingsierteelt) waarop Nederlandse kwekers kunnen intekenen op het inzenden van bomen en planten voor het arboretum. Na het intekenen krijgt de kweker een bezoek en worden de bomen gekeurd. Bij goedkeuring zorgt een ervaren transporteur in opdracht van gemeente Almere voor het transport van de bomen en planten naar het Floriadeterrein. Een vakkundige groenaannemer zorgt vanaf februari 2018 voor de aanplant en de nazorg.
Bijzondere mijlpaal
De eerste aanplant van het arboretum is een bijzondere mijlpaal, vindt burgemeester Franc Weerwind. ‘De Floriade 2022 toont niet alleen welke schitterende producten en diensten onze Nederlandse tuinbouwsector kan leveren, maar gaat ook in op belangrijke vraagstukken, zoals voedselvoorziening of energiewinning in steden. Daarmee geeft de Floriade een beeld van de groene stad in de toekomst. De aanplant van deze boom is de eerste mooie grote stap daartoe.’
Over Floriade Almere 2022
Van april t/m oktober 2022 wordt in Almere de Floriade gehouden. Met een combinatie van groene attracties en groene evenementen wil Floriade bezoekers niet alleen informeren, maar vooral ook inspireren om groener en gezonder te leven.Bijzonder aan deze zevende editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling is dat het tentoonstellingsterrein zich midden in de stad bevindt en dat het na afloop van de expo wordt getransformeerd tot een groene en gezonde stadswijk.

Go Greener! De slogan van de Floriade, die in 2022 in het hart van Almere plaatsvindt- is dinsdag 12 mei – met het Masterplan Floriade met gepaste trots bekend gemaakt. Het Masterplan vormt een vruchtbare en solide basis voor de Floriade; inhoudelijk en financieel. Het Masterplan verankert de eerder uitgesproken ambities van de tuinbouwsector en gemeente Almere voor de wereldtuinbouwtentoonstelling.

Het gaat daarbij om inhoudelijke plannen voor het evenement, de weg ernaartoe en de nalatenschap voor de stad Almere. Centraal staan urgente mondiale vraagstukken als voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning, die aansluiten bij de innovatiekracht van de tuinbouwsector en de wens van Almere om de een ‘groene’ stad te zijn.

Het Masterplan Floriade is inhoudelijk vormgegeven op basis van het bidboek Floriade 2022 Growing Green Cities, de verkenningen die de afgelopen twee jaar zijn uitgevoerd, het advies Veerman en de kaders die afgelopen januari door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Naast inhoudelijke plannen en beslispunten bevat het plan een geactualiseerde businesscase en draagt het mogelijkheden aan waarmee de toekomstige Floriade BV kan starten en groeien. Het Masterplan wordt op dit moment ter instemming voorgelegd aan de raad.

Levend laboratorium

De ambitie van Almere om een ‘groene’ stad te zijn en de vernieuwingsdrang van de tuinbouwsector, komen samen in het Masterplan Floriade. “Het Floriadeterrein wordt met haar boulevard, plantenbibliotheek (arboretum), innovatiewerkplaats en Groene Campus een levend laboratorium. Hier worden nieuwe technologieën onderzocht en toegepast op het gebied van voedsel, energie, water, afval en mobiliteit”, licht verantwoordelijk wethouder Henk Mulder toe. “We bundelen hierin kennis en expertise met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, Provincie Flevoland en kennisinstellingen als TNO. Sterker nog, iedere Almeerder kan met een kansrijk initiatief een bijdrage leveren aan de Floriade en het groener maken van Almere. Ons motto ‘Go Greener’, geldt voor de gehele stad. Zowel in aanloop naar –‘The Making of’ – als tijdens het evenement. Maar ook in de verdere toekomst”, benadrukt Mulder. “De Floriade is een aanzet voor een toekomstige woonwijk; een groene tegenhanger voor het stadscentrum aan de overkant van het Weerwater.”

Groene principes

Volgens Mulder bevestigt de Floriade de transformatie van Almere van een bedachte tuinstad naar een organisch groeiende, (ver)groene(nende) stad. “De eerste stappen in deze beweging hebben we in 2009 gezet door samen met de Amerikaanse architect William Mc Donough zeven Almere Principles te verwoorden. We zijn dan ook zeer verheugd dat Mc Donough voor de Floriade de vertaling  heeft gemaakt van deze zeven regels naar uitgangspunten voor Growing Green Cities voor het Masterplan.

Economische spin-off

De Floriade Almere 2022 leidt tot omvangrijke economische activiteit in Almere en de regio. Wethouder Mark Pol van financiën en economische ontwikkeling legt uit: “Uit onderzoek naar de sociaal- economische effecten is een directe economische spin-off berekend van 370 tot 410 miljoen euro. Hiervan zal ongeveer 40 procent; dus ruim 150 miljoen direct op Almere neerslaan in bestedingen op het Floriadeterrein en in het stadscentrum zelf. De komst van circa twee miljoen bezoekers naar de Floriade zal positieve gevolgen hebben voor de bedrijven en winkels in ons stadscentrum.”

Werkgelegenheidsproject

De Floriade levert naar verwachting 2000 arbeidsjaren in banen op en is hiermee een belangrijk werkgelegenheidsproject voor de stad. De banen die door de Floriade ontstaan, zijn met name interessant voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een uitkering. In het kader van ‘iedereen doet mee’ krijgen vooral deze mensen een kans. Denkbare banen zijn enquêteurs, hoveniers, horecapersoneel, beveiligingspersoneel en verkeersregelaars. Het doel is om tijdens het evenement 1000 personen aan het werk te helpen en dat ze door deze ervaring een permanente baan kunnen vinden.

Businesscase

Drie jaar na toewijzing van de Floriade aan Almere, zijn er grote stappen gezet. Berekeningen zijn uitgewerkt in een stedenbouwkundig ontwerp met diverse kwaliteitsniveaus. Wethouder Pol vervolgt: “Hierdoor kunnen we vandaag een Masterplan presenteren met een degelijke business case. Onze focus ligt op een inhoudelijk gezonde en solide basis, die de komende jaren verder kan worden uitgebouwd met basisvoorzieningen en iconen die nodig zijn voor een wereldexpo van formaat. “We hanteren in onze businesscase een kansenstrategie waarmee we inzetten om – door inkomsten uit vastgoedontwikkeling, sponsoring of subsidies – elementen aan de basis toe te kunnen voegen”, legt Pol uit.

De wethouder licht toe dat de business case is geactualiseerd. “Gezien de huidige marktomstandigheden kiezen we ervoor ons niet rijker te rekenen dan we zijn en een realistische prudente begroting te hanteren.

Steun vanuit het Rijk

De gemeente en de NTR werken intensief samen aan de Floriade Almere 2022. Andere belangrijke partners hierbij zijn, naast de bewoners en ondernemers van Almere, de provincie Flevoland, de regio, het Rijk, de gemeente Amsterdam, diverse grote kennisinstellingen en de Vrienden van de Floriade. Wethouder Mulder: “Het Rijk heeft  inmiddels toegezegd vijf tot tien miljoen euro aan de Floriade bij te dragen. Dat is goed nieuws. Net als de uitgesproken intentie van gemeente Amsterdam om de Floriade internationaal te positioneren als ‘Floriade 2022 Growing Green Cities- Amsterdam Almere’. Want naast Almere zal ook de rest van regio Amsterdam profiteren van het evenement.”

Behandeling in de raad

Het Masterplan is aangeboden aan de gemeenteraad. Het plan bevat alle noodzakelijke informatie en uitwerkingen, die worden gehanteerd om het uitvoeringsbesluit te nemen, tot  het oprichten van de Floriade onderneming, het sluiten van contracten met samenwerkende partners en de concrete voorbereidingen en investeringen op het Floriadeterrein. Na behandeling in de gemeenteraad zal de Floriade BV worden opgericht, waarin The Making Of’, de exploitatie en de organisatie van het evenement worden ondergebracht.

Op 24 maart is tijdens een spannende avond in Almere de winnaar van de Student Challenge bekend geworden. Na een nek-aan-nekrace in een online poll, het stemmen door het publiek op de avond zelf en een juryberaad is team De Stadskas er vandoor gegaan met een startkapitaal van €5000,- om hun plan tot realiteit te maken.

De Stadskas wordt een mobiele tuinbouwkas die in de zeven jaar tussen nu en 2022 de stad met het Floriadeterrein letterlijk en figuurlijk gaat verbinden. De kas, een podium voor innovatieve ideeën uit de tuinbouw, verplaatst zich vanaf het stadshart naar de Floriade 2022 Almere, terwijl het een spoor achterlaat van groen. Zo laat zij de inwoners van Almere op een laagdrempelige manier kennismaken met de Floriade. Daarnaast biedt de kas fysieke ruimte aan verschillende culturele initiatieven. De Stadskas was een antwoord op het vraagstuk van het verbinden van de stad met de Floriade, in opdracht van Citymall Almere.

Het team achter De Stadskas zal de komende tijd een plan van aanpak schrijven om het project op te starten. Het startkapitaal wat Sarah-Linda, Joost, Maxime, Meire, Lucia, Claire en Marrit hebben gewonnen zal allemaal in de onderneming worden gestoken. Het team kreeg te horen dat zij hadden gewonnen tijdens een ondernemersbijeenkomst in Backstage in Almere: Meerbusiness Unlimited. Na een online stemronde van het publiek op de website van de Urban Greeners, een live stemronde tijdens de bijeenkomst en beraad van een jury bestaande uit Wil Bekkering (directielid CAH Vilentum), René Peeters (wethouder jeugd, maatschappelijk ontwikkeling, onderwijs en sport Gemeente Almere), Henk Meijer (projectdirecteur Floriade), Gerda Lenselink (KNHM Flevoland) en Koen Kaljee (eigenaar Drijfveer / Urban Greeners), werd de winnaar van de Student Challenge bekend gemaakt.

De Student Challenge

De Student Challenge was een initiatief van de Urban Greeners en de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). Tijdens het 48 uur durende programma in november werden drie teams gevormd die elk een projectvoorstel deden, wat zij na het winnen van de Student Challenge echt zouden kunnen uitvoeren. De twee andere teams, BamBoulevard (opdrachtgever Metabolic) en de Almere Burger (opdrachtgever Koppert Cress), hebben geen startkapitaal gewonnen.

Bekijk hier een filmpje van De Stadskas op Vimeo.