Eer­ste boom Flo­ri­a­de Alme­re 2022 geplant

Bur­ge­mees­ter Franc Weer­wind: ‘We laten zien dat Alme­re ertoe doet’
 Onder het mom ‘De beuk gaat erin!’ is 30 novem­ber op het Weer­wa­ter­ei­land in Alme­re de eer­ste boom van de Flo­ri­a­de geplant, een rode beuk. Het is het start­sein voor de aan­leg van het arbo­re­tum: een ver­za­me­ling bomen en plan­ten die samen het groe­ne hart vor­men van de wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling in 2022 en van de stads­wijk die daar­na op het Flo­ri­a­d­e­ter­rein ver­rijst.
Van A tot Z
Het arbo­re­tum is een idee van archi­tect en ste­den­bouw­kun­di­ge Winy Maas, die het mas­ter­plan voor de expo ont­wik­kel­de. Hij deel­de het Flo­ri­a­d­e­ter­rein op in recht­hoe­ki­ge kavels. Tus­sen die kavels komen vier meter bre­de groen­stro­ken met plan­ten waar­van de bota­ni­sche naam met dezelf­de let­ter begint. Zo loopt de ver­za­me­ling op van A tot en met Z. Samen voren deze bomen en plan­ten het arbo­re­tum.
Gezon­de, groe­ne stad
Land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen: ‘Alle plan­ten en bomen in het arbo­re­tum wor­den gese­lec­teerd op basis van de bij­dra­ge die ze leve­ren aan een groe­ne, gezon­de stad. Denk aan bomen die de lucht­kwa­li­teit kun­nen ver­be­te­ren of bomen die voed­sel leve­ren, zoals tam­me kas­tan­jes of vruch­ten.’ Groen in de stad heeft een posi­tief effect op het woon- en werk­kli­maat, zegt hij. ‘Men­sen kun­nen zich beter con­cen­tre­ren, pati­ën­ten in zie­ken­hui­zen gene­zen snel­ler. Zon­der groen kun­nen we eigen­lijk geen goe­de ste­den bou­wen.’
Inzen­ding Neder­land­se kwe­kers
Het arbo­re­tum wordt gere­a­li­seerd door Stich­ting De Groe­ne Stad, Gemeen­te Alme­re en Flo­ri­a­de Alme­re 2022 B.V. Voor­af­gaand aan de eer­ste aan­plant is deze bij­zon­de­re samen­wer­king beze­geld door de onder­te­ke­ning van een con­ve­nant tus­sen deze drie par­tij­en. Gelijk­tij­dig is er een onli­ne por­tal gelan­ceerd (www.floriade.nl/inzendingsierteelt) waar­op Neder­land­se kwe­kers kun­nen inte­ke­nen op het inzen­den van bomen en plan­ten voor het arbo­re­tum. Na het inte­ke­nen krijgt de kwe­ker een bezoek en wor­den de bomen gekeurd. Bij goed­keu­ring zorgt een erva­ren trans­por­teur in opdracht van gemeen­te Alme­re voor het trans­port van de bomen en plan­ten naar het Flo­ri­a­d­e­ter­rein. Een vak­kun­di­ge groen­aan­ne­mer zorgt van­af febru­a­ri 2018 voor de aan­plant en de nazorg.
Bij­zon­de­re mijl­paal
De eer­ste aan­plant van het arbo­re­tum is een bij­zon­de­re mijl­paal, vindt bur­ge­mees­ter Franc Weer­wind. ‘De Flo­ri­a­de 2022 toont niet alleen wel­ke schit­te­ren­de pro­duc­ten en dien­sten onze Neder­land­se tuin­bouw­sec­tor kan leve­ren, maar gaat ook in op belang­rij­ke vraag­stuk­ken, zoals voed­sel­voor­zie­ning of ener­gie­win­ning in ste­den. Daar­mee geeft de Flo­ri­a­de een beeld van de groe­ne stad in de toe­komst. De aan­plant van deze boom is de eer­ste mooie gro­te stap daar­toe.’
Over Flo­ri­a­de Alme­re 2022
Van april t/m okto­ber 2022 wordt in Alme­re de Flo­ri­a­de gehou­den. Met een com­bi­na­tie van groe­ne attrac­ties en groe­ne eve­ne­men­ten wil Flo­ri­a­de bezoe­kers niet alleen infor­me­ren, maar voor­al ook inspi­re­ren om groe­ner en gezon­der te leven.Bijzonder aan deze zeven­de edi­tie van de wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling is dat het ten­toon­stel­lings­ter­rein zich mid­den in de stad bevindt en dat het na afloop van de expo wordt getrans­for­meerd tot een groe­ne en gezon­de stads­wijk.