Financiële impuls voor Groe­ne Long in Steen­wijk

De gemeen­te Steen­wij­ker­land kan ruim € 590.000,- extra beste­den aan het pro­ject de Groe­ne Long in Steen­wijk. Het col­le­ge van B&W vraagt de gemeen­te­raad de te ver­wach­ten pro­vin­ci­a­le sub­si­die ‘Sportaccommodatie en jeugd’ van € 120.000,- en de bij­dra­ge van­uit Lea­der van € 470.000,- beschik­baar te stel­len. Het extra geld is deels beschik­baar geko­men door een […]

Ondanks financiële krap­te blijft Utrecht inves­te­ren in groen

Het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Utrecht is voort­va­rend aan de slag gegaan met het in april vast­ge­stel­de col­le­ge­pro­gram­ma. De pro­gram­ma­be­gro­ting 2011 is een goe­de financiële ver­ta­ling van de afspra­ken en de ambi­ties die in het col­le­ge­pro­gram­ma 2010–2014 zijn vast­ge­legd. Zo is er meer ruim­te voor groen dan voor­heen in een pro­gram­ma­be­gro­ting. Groe­ne stadGroen­Links […]

Financiële steun voor volks­tui­nen in Amster­dam­se kracht­wij­ken

Drie volks­tuin­par­ken in kracht­wij­ken krij­gen een rol als groe­ne recre­a­tie­voor­zie­ning voor de buurt. De gemeen­te heeft hier­voor € 250.000 van het minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) gekre­gen. Omwo­nen­den wor­den bij deze plan­nen betrok­ken. “Groe­ne plek­ken zijn onmis­baar voor de stad. Niet alleen voor recre­a­tie maar ook om de soci­a­le cohe­sie te bevor­de­ren,” aldus […]