‘Han­ging bas­kets’ popu­lair in Hen­ley on Tha­mes

De Groe­ne Stad wil ook stil­staan bij klein­scha­li­ge ini­ti­a­tie­ven. Een paar weken gele­den wer­den we getrof­fen door een ini­ti­a­tief in Hen­ley on Tha­mes, een klein stad­je in Oxford­shi­re. Onder­ne­mers en par­ti­cu­lie­ren bestel­den bin­nen een paar dagen een klei­ne hon­derd ‘han­ging bas­kets’. Dat aan­tal zal nog flink toe­ne­men. Ze bevat­ten niet alleen kleu­ri­ge, maar ook ‘hairy’ […]

Infor­ma­tie­ve video! Heb­ben we bomen nodig?

Boom­kwe­kers van Green­port Mid­den Bra­bant heb­ben een edu­ca­tie­ve ani­ma­tie­film gelan­ceerd. De film geeft infor­ma­tie over de groe­ne (bomen)kraamkamer rond­om de N65 en laat zien dat met goe­de keu­zes in groen de groot­ste kli­ma­to­lo­gi­sche, eco­no­mi­sche en soci­aal-maat­­schap­pe­­lij­­ke thema’s van van­daag beter opge­lost kun­nen wor­den. De kwe­kers van Green­port Mid­den Bra­bant (www.greenportmb.nl) heb­ben een bij­zon­de­re en onder­hou­den­de […]

Den­nen­bos­sen goed voor 40 mil­joen!

Gro­ve­den­nen­bos­sen halen in Vlaan­de­ren jaar­lijks zo’n 260 ton fijn stof uit de lucht, goed voor een gezond­heids­winst ter waar­de van een klei­ne 40 mil­joen euro. Dat bere­ken­de bio-inge­­ni­eur Tho­mas Schau­broeck. Fijn stof kost de gemid­del­de Vla­ming één gezond levens­jaar. Bij hoge­re fijn­stof­con­cen­tra­ties stijgt het aan­tal lucht­weg­klach­ten en zijn er meer spoed­op­na­mes. Lang­du­ri­ge bloot­stel­ling aan fijn […]