Rot­ter­dam fil­tert fijn stof via groot­ste groe­ne muur van Euro­pa

Rot­ter­dam maakt opnieuw een slag in het terug­drin­gen van CO2-uit­­­stoot. Bij de par­keer­ga­ra­ge West­blaak in Rot­ter­dam wordt op vrij­dag 10 sep­tem­ber de groot­ste groe­ne gevel van Euro­pa (5000 vier­kan­te meter) ont­huld. De muur wordt op den duur vol­le­dig bedekt met klim­op­be­plan­ting die onder meer het kwa­lij­ke fijn stof uit de lucht zui­vert. De ‘Rot­ter­dam­se muur’ […]

Duit­se en Neder­land­se ste­den plan­ten groen om fijn stof te ver­min­de­ren

Ven­lo, Nij­me­gen, Kre­feld en Duis­burg onder­zoe­ken geza­men­lijk hoe lucht­ver­vui­ling door doel­ge­rich­te beplan­ting kan wor­den gevan­gen en zo dui­de­lijk kan wor­den ver­min­derd. Daar­bij plaat­sen de ste­den ver­schil­len­de accen­ten. Zo werkt Ven­lo aan een groe­ne fijnstofbarrière. De resul­ta­ten hier­van zul­len ook ten goe­de komen aan de plan­ning van groen­voor­zie­nin­gen in de Duit­se grens­ge­meen­te Kre­feld. Nij­me­gen brengt een […]

Klei­ne land­schaps­ele­men­ten als invan­gers van fijn stof en ammo­ni­ak

Dit rap­port gaat over de bete­ke­nis van klei­ne land­schaps­ele­men­ten (bos­jes, sin­gels, groe­pen en rij­en bomen, enz.) als invan­gers van fijn stof en ammo­ni­ak. Hier­voor is lite­ra­tuur bestu­deerd en is voor een con­creet gebied bere­kend hoe­veel fijn stof en ammo­ni­ak kan wor­den inge­van­gen door de aan­we­zi­ge land­schaps­ele­men­ten en hoe groot de rela­tie­ve bij­dra­ge van land­schaps­ele­men­ten kan […]