50.000 bezoe­kers aan Rozen­fes­ti­val

Het Rozen­fes­ti­val in Lot­tum was dit jaar een groot suc­ces, meldt de orga­ni­sa­tie. Maar liefst 50.000 men­sen ver­gaap­ten zich gedu­ren­de vier dagen aan het getoon­de bloem­werk. Voor­al op zater­dag was het enorm druk in het dorp. Het the­ma Rozen uit de Kunst trok dit jaar opval­lend veel gezel­schap­pen die per bus naar het fes­ti­val reis­den. […]

Futu­re City Fes­ti­val voor her­ha­ling vat­baar

Het Futu­re City Fes­ti­val dat afge­lo­pen week­end op het Gele Rij­ders­plein in Arn­hem plaats­vond, lijkt voor her­ha­ling vat­baar. Het fes­ti­val stond geheel in het teken van de manier waar­op in de toe­komst zaken als ver­keer en ver­voer geor­ga­ni­seerd zijn, hoe ener­gie opge­wekt wordt en hoe voed­sel ver­bouwd wordt. Het was voor­al de com­bi­na­tie van infor­ma­tie, […]

Tien­daags Boom­feest fes­ti­val start op 14 maart in regio Ven­lo

Regio Ven­lo orga­ni­seert in samen­wer­king met de Nati­o­na­le Boom­feest­dag van 14 tot en met 23 maart het Boom­feest Fes­ti­val. Hoog­te­punt van dit fes­ti­val is de Nati­o­na­le Vie­ring Boom­feest­dag op woens­dag 23 maart. Met het Boom­feest Fes­ti­val wil­len de orga­ni­sa­to­ren kin­de­ren en hun omge­ving op een fees­te­lij­ke, posi­tie­ve manier in aan­ra­king bren­gen met de natuur en […]