Futu­re City Fes­ti­val voor her­ha­ling vat­baar

Het Futu­re City Fes­ti­val dat afge­lo­pen week­end op het Gele Rij­ders­plein in Arn­hem plaats­vond, lijkt voor her­ha­ling vat­baar. Het fes­ti­val stond geheel in het teken van de manier waar­op in de toe­komst zaken als ver­keer en ver­voer geor­ga­ni­seerd zijn, hoe ener­gie opge­wekt wordt en hoe voed­sel ver­bouwd wordt.

Het was voor­al de com­bi­na­tie van infor­ma­tie, actief bezig zijn en de relax­te sfeer op het Gele Rij­ders­plein die het fes­ti­val vol­gens de orga­ni­sa­to­ren tot een suc­ces heeft gemaakt.

Mini­a­tuur­stad van de toe­komst
De best­be­zoch­te en popu­lair­ste onder­de­len van het fes­ti­val waren de tal­lo­ze kin­der­ac­ti­vi­tei­ten. Zo was er onder ande­re drie kuub LEGO beschik­baar waar­mee kin­de­ren, met behulp van pro­fes­si­o­ne­le archi­tec­ten, een eigen mini­a­tuur­stad van de toe­komst kon­den bou­wen.

Popu­lair was ver­der de race met door kin­de­ren zelf ont­wor­pen voer­tuig­jes van de toe­komst, waar­aan leer­lin­gen van ver­schil­len­de Arn­hem­se basis­scho­len mee­de­den.

Arn­hem in het jaar 2050 
Ook de expo­si­tie Stads­vi­si­oe­nen, resul­taat van een com­pe­ti­tie waar­bin­nen een drie­tal pro­fes­si­o­ne­le ont­werp­bu­reaus hun beeld van Arn­hem in het jaar 2050 pre­sen­teer­den, was met enke­le hon­der­den bezoe­kers suc­ces­vol te noe­men.

Op www.futurecityfestival.nl zijn in de vorm van flit­sen­de film­pjes meer­de­re sfeer­im­pres­sies van het fes­ti­val te zien.

Bron:
Gemeen­te Arn­hem