Tien­daags Boom­feest fes­ti­val start op 14 maart in regio Ven­lo

Regio Ven­lo orga­ni­seert in samen­wer­king met de Nati­o­na­le Boom­feest­dag van 14 tot en met 23 maart het Boom­feest Fes­ti­val. Hoog­te­punt van dit fes­ti­val is de Nati­o­na­le Vie­ring Boom­feest­dag op woens­dag 23 maart.

Met het Boom­feest Fes­ti­val wil­len de orga­ni­sa­to­ren kin­de­ren en hun omge­ving op een fees­te­lij­ke, posi­tie­ve manier in aan­ra­king bren­gen met de natuur en hen daar het belang van in laten zien. Daar­naast is het Boom­feest Fes­ti­val een sti­mu­lans voor het plan­ten van extra bomen op de Flo­ri­a­de, Fresh Park Ven­lo en in de zes gemeen­ten van Regio Ven­lo.

Nati­o­na­le Boom­feest­dag
‘Bomen sma­ken naar meer’ onder die noe­mer vindt op woens­dag 23 maart de 55e Nati­o­na­le Boom­feest­dag plaats in zo’n 400 gemeen­ten. Ruim 115.000 kin­de­ren van basis­scho­len plan­ten op deze dag een boom langs stra­ten en plei­nen, in par­ken en bos­sen, ver­spreid over het hele land. Zo leren kin­de­ren over de meer­waar­de, het belang en de func­tie van bomen in hun leef­om­ge­ving.

15.000 bomen plan­ten
Fresh Park Ven­lo, nabij Flo­ri­a­de 2012, is de loca­tie waar Regio Ven­lo met ruim 800 kin­de­ren de Boom­feest­dag viert. Alleen al in dit gebied plan­ten jong en oud 15.000 bomen. Dit is een record­aan­tal, nooit eer­der zijn er in de 55-jari­ge geschie­de­nis van de Nati­o­na­le Boom­feest­dag zoveel bomen geplant. Daar­naast vindt tij­dens deze feest­dag de fina­le van het Kids­4Trees-Song­fes­ti­val plaats en is er een edu­ca­tie­ve groen­markt met aller­lei pre­sen­ta­ties.

Aan­plant van mon­di­a­le boom­cir­kel
Op 14 maart wordt er voor­af­gaand aan de Nati­o­na­le Boom­feest­dag een mon­di­a­le boom­cir­kel geplant op het Flo­ri­a­d­e­ter­rein. Deze cir­kel bestaat uit twaalf smaak­vol­le vrucht­dra­gen­de bomen uit twaalf lan­den over de wereld waar even­eens al mon­di­a­le bomen­cir­kels zijn geplant. Deze bomen­cir­kels zijn een teken van wereld­wij­de vriend­schap en een teken van res­pect voor de natuur en voor elkaar. De bomen­cir­kel die tij­dens de Nati­o­na­le Vie­ring Boom­feest­dag op 23 maart onder ande­re samen met Duit­se bur­ge­mees­ters in het Fresh Park wordt geplant, staat sym­bool voor vriend­schap in de EUR­re­gio Ven­lo, voor vriend­schap met de Duit­se buren.

Bestuur­lij­ke samen­wer­kings­ver­band
Regio Ven­lo is het bestuur­lij­ke samen­wer­kings­ver­band van Noord-Lim­burg, bestaan­de uit de gemeen­ten Bee­sel, Gen­nep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Ven­lo en Ven­ray. Deze gemeen­ten slaan regel­ma­tig de han­den ineen om geza­men­lijk op te trek­ken als het gaat om eco­no­mi­sche en eco­lo­gi­sche ont­wik­ke­lin­gen. Regio Ven­lo is ook het gebied waar in 2012 de wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling Flo­ri­a­de plaats­vindt.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »